Ledigförklaring av Styrelseposter

I enhetlighet med DISK:s stadga, ledigförklarar Valberedningen 2022 posterna: Ordförande, Kassör och Andre Suppleant 2022.

Valberedningen 2022 ledigförklarar härmed posten som Ordförande 2022 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga.

Valberedningen 2022 ledigförklarar härmed posten som Kassör 2022 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga.

Valberedningen 2022 ledigförklarar härmed posten som Andre Suppleant 2022 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga.

Läs mer om posterna, hur du kandiderar och nominerar i kommande inlägg!

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18

Här finner du protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Protokoll Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18.pdf

2.1 Propositionen om att DISK skulle ansöka om medlemskap i SAIF bordlades
2.2 Propositionen om stadgeändringen gällande revideringen av DISKs emblem biföll i sin andra dragning
2.3 Propositionen om att avslå proposition 4: ”upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK” från årsmötet med val 2021 biföll
2.4 Propositionen om upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK (denna gång utan specifiserad bank för fondsparandet) biföll

4.1.1.1 Marskalksämbetets verksamhetsplan godtogs
4.1.1.2 Insparkens verksamhetsplan godtogs
4.1.1.3 Klubbmästeriets verksamhetsplan godtogs
4.1.1.4 Musikaliska och Estetiska Sektionens verksamhetsplan godtogs
4.1.1.5 Sportens verksamhetsplan godtogs med en redaktionell ändring
4.1.1.6 Särimners Kultingars verksamhetsplan godtogs
4.1.1.7 Näringslivssektionens verksamhetsplan godtogs

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18

Protokoll från styrelsemöte 2022-05-19

Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sananfattning:

Styrelsemöte 2022-05-19.pdf

2.9.1 Öppningen av ett sparkonto kan nu påbörjas då propositionen om ospecificerad bank godkändes på senaste årsmötet.
2.9.2 Merchkommittén har beställt en testhoodie, mer info under punkt 5.3
2.9.3 Accesskommittén hade inget nytt att rapportera
2.9.4 Terminens luncher i Foo Bar har nu hållits och alla har varit lyckade. Lunchkommittén ska snart börja planera in bokningarna för hösten.
2.9.5 Teknik- & Informationskommittén hade inget nytt att rapportera

3.1 Bokföringssystemet håller på att bytas ut och kommer utvärderas senare, i övrigt ser sektionernas ekonomi bra ut
3.2 Insparken har skickat in en anmälan åt DISKs vägnar om att vara med på SUs välkomstdag på campus Frescati 26:e augusti
3.3 Styrelsen pratar om kista science city och att vice ordförande Martin Berggren har ett möte inbokat med dem om att medverka under insparken
3.4 Diana som jobbar i caféet kommer behöva opereras och vara sjukskriven efteråt. Styrelsen diskuterade om att leta efter en vikarie i god tid
3.5 Sofia som sitter som Studerandeskyddsombud tillika Utbildningsansvarig har blivit antagen till utbytesstudier och kommer flytta till hösten. Hon ska fråga en av studiebevarkarna om de är intresserade av att ta över hennes roll, men det är lägligt att påbörja processen med att hitta en ersättare redan nu

4.1 Alla sektionsrepresentanter har blivit informerade om att de ska göra trailers för sina sektioner till insparken
4.2 Under välkomstveckan vore det bra om styrelsen kunde vara i skolan för att introducera sig själva och prata om vad DISK är för disketterna
4.3 Styrelsen sätter datumet till det extrainsatta årsmötet med val till 21:a september
4.4 DISK kommer vara med i prideparaden via academic pride
4.5 Styrelsen bestämde sig för att inte hålla i en aktiv-kamp utan kommer hålla i en aktivkick-off innan terminsstart där alla som är aktiva inom sektionerna kommer kunna ses och tävla mot varandra
4.6 Styrelsen diskuterade medlemsmiddagen och om den ska utföras eller inte. Diskussionen leder till att medlemsmiddagen ersätts med PROG1 sittning som diskuterats på tidigare möte. Sittningen kommer vara för alla DISKs medlemmar och äga rum i januari 2023
4.7 Styrelsen diskuterade innehåll och datum för informationsutskicket till alla nyantagna studenter
4.8 Styrelsen diskuterade öppettiderna för Kx och caféet tillsammans med andre sakrevisor Sina.
4.9 Styrelsen diskuterade olika datum för en städdag men inget datum spikades. Erika som är lokal- & personalansvarig ska titta vidare på det

5.1 Styrelsen biföll Ronja Tägtströms yrkade på att styrelsen skulle bevilja hennes önskan om entledigande
5.2 Styrelsen biföll Yrsa Linders yrkande på att införa köp av medlemskap på 6 och 4 terminer
5.3 Merchkommittén hade fått in ett provexemplar på en hoodie och var tydliga i att det handlar om kvalitet och kostnader när det kommer till profil-produkter. Styrelsen var inte helt överens om att välja leverantör, istället skulle sektionsrepresentanterna fråga medlemmarna i sina sektioner om de var villiga att byta leverantör eller ej.
5.4 Styrelsen biföll Linnea Runsten Fredrikssons yrkande på att godkänna tillfälligt medlemskap till Accentures fem gäster för NärS evenemang

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18

Protokoll för styrelsemöte 2022-05-03

Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-05-03.pdf

3.1 Kassören har fått veta att det brukar finnas en återkommande infopunkt där kassören informerar resten av styrelsen om sektionernas ekonomiska ställning. Från och med detta möte kommer det vara en återkommande punkt
3.2 Insparken har fått ett bidrag av SSSRSF på villkoret att resurser kommer läggas på att välkomna internationella studenter
3.3 Arbetsgruppen som skulle uppdatera alla bokningsdokument för Foo Bar har avslutat sitt arbete

4.1 Punkten bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte
4.2 Kåradministrationen uppskattar att det kommer vara mer tryck i höst när nya elever kommer men just nu kan öppettiderna justeras. Styrelsen diskuterar om möjliga öppettider och att det läget inför hösten fortfarande är lite osäkert. Styrelsen ska försöka vara på plats och så synlig som möjligt i början av nästa termin men bör fortfarande rådfråga med administrationen gällande öppettiderna för kårexpeditionen
4.3 Styrelsen diskuterar maxgränsen med 21 dagars mellanrum mellan ordinarie styrelsemöten. Diskussionen lyfter viktiga punkter som att gränsen inte behöver utökas utan snarare att möten var 3:e vecka leder till att för mycket görs i ett svep på långa och ibland utdragna möten. Viktiga beslut diskuteras inte tillräckligt eller tas upp i sista minuten. Ett förslag på lösning till detta kan vara att ha möten varannan vecka och sedan ha mer informella ”check-in”s som inte protokollförs där styrelsen får ses och prata samt utföra kommittéarbete. Sedan utnyttjas styrelsemötena främst till att ta beslut. ”Check-in”s kan ske både digitalt och på plats, men styrelsen har redan ett problem med förhinder och fler möten är troligen inte en lösning på det
4.4 Ordförande lyfter att det har varit många förhinder på sistone. En av anledningarna kan vara att mötesdagen har ändrats, men man missar väldigt mycket viktig info om man inte kan närvara. Styrelsen ska arbeta mer med att titta igenom höstens datum och sätta ut preliminära datum för att alla förhoppningsvis ska kunna delta utan att boka upp sig.

5.1 Styrelsen utlyste en intresseanmälan till delegation till SSCO:s majkongress 21:a maj.
5.2 Kassören har blivit råd av förste ekonomisk revisor att inte fondspara hos SEB. Banken stod dock som ett krav i proposition 4 – ”Upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK” på årsmötet med val 2021 och för att fondspara hos en annan bank behöver propositionen avslås. Styrelsen avslog propositionen.
5.3 Kassören presenterade en ny proposition på fondsparande med samma specifikationen som den tidigare, förutom att kravet på bank inte stod med. Styrelsen godkände propositionen och handlingen lades till kommande årsmötes handlingar.
5.4 Styrelsen diskuterade propositionen om att ta bort punkt ”h. rapportering” från föredragningslistan för ordinarie styrelsemöten vilket skulle innebära en ändring på paragraf 9.6 i stadgan. Styrelsen kom fram till att propositionen saknade förslag på ersättning som kunde fylla syftet rapporteringen fyller i dagsläget. Styrelsen avslog propositionen.
5.5 Styrelsen diskuterade propositionen om att istället införa rapporteringen som en av styrelsens arbetsuppgifter, vilket skulle innebära en ändring på paragraf 9.9 i stadgan. Styrelsen kom fram till att propositionen föll då den inte var frånkopplad från ordinarie styrelsemöten vilket röstades igenom under föregående beslutspunkt. Styrelsen avslog propositionen.

Kallelse till Extrainsatt Årsmöte #1

Detta är den officiella kallelsen till DISKs Extrainsatta Årsmöte #1 2022, som äger rum 18e maj 2022.  

Under det ekonomiska årsmötet så presenterades inte sektionernas verksamhetsplaner, vilket de sedvanligt brukar göras. Därför kallar nu styrelsen till ett extrainsatt årsmöte för att presentera dessa för medlemmarna. Som vanligt så utlovas en matbiljet till alla närvarande.

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Föredragningslistan och handlingar hittar ni här

Varmt välkomna till Lilla Hörsalen kl 18.00 den 18e maj 2022! 

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18

Protokoll från Styrelsemöte 2022-04-12

Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-04-12.pdf

3.1 DISK bör anmäla 3-4 personer som marskalkar vid akademiska högtider. Just nu har 4 st anmält sig, blir det fler kommer platserna att lottas ut
3.2 Färgskrivaren i KX är trasig och behöver repareras med en ny del. Dock kommer flera andra delar också behöva bytas ut kommande 1-2 åren vilket i det långa loppet blir dyrare än att köpa in en ny. Därför ska teknikansvarig och kassörer köpa in en ny färgskrivare
3.3 Teknikansvarig har ordnat en tjänst för att enklare skicka in felanmälningar till honom. Länken finns för tillfället endast i en textkanal styrelsen har tillgång till men ska förslagsvis även upp på DISKs hemsida
3.4 Både pub- & kassörsdatorn är utbytta till datorer med windows 10

4.1 Punkten bordlades eftersom flera sektionsrepresentanter inte närvarade på mötet
4.2 Kris-hanteringsplanskommittén hade tagit fram ett utkast som presenterades på mötet
4.3 Eventansvarig föreslår en sektionsöverskridande aktivitet i form av en styrelsekamp där styrelsemedlemmar ska tävla tillsammans. Styrelsen ger tips på aktiviteter och preliminära datum sätts
4.4 Presidiet föreslår att införa en lista med justerarpar så att alla får justera minst en gång, men sekreteraren föreslår istället att han kan förbereda en workshop om hur man justerar
4.5 En person har visat intresse för att engagera sig i DISK-styrelsen. Om styrelsen känner att det finns behov för en tredje suppleant kan man utlysa platsen, men styrelsen kan även delegera arbete utan att välja in nytt folk. Styrelsen diskuterar därefter vilket typ av arbete som inte bör skötas av personer utanför styrelsen och bildar en kommitté som ska undersöka kring hur man kan underlätta tekink- & informationsansvarigs uppgifter
4.6 Näringslivssektionen har diskuterat kring att erbjuda ett företag DISK-sponsorskap och vad det skulle kunna innebära. Styrelsen kommer med återkoppling och förslag

5.1 Ett extrainsatt årsmöte kommer hållas 4/5 för att godkänna sektionernas preliminära verksamhetsplaner
5.2 Datumet för inventeringsdagen ändrades till 22:a maj