DISK Styrelsen 2024

DISK Styrelsen är Studentkåren DISKs verkställande organ. Styrelsen utövar den omedelbara ledningen av DISKs verksamhet vilken skall ske i överensstämmelse med dessa stadgar samt i enlighet med beslut fattade av årsmötet. Styrelsen kan utöva årsmötets befogenhet i ärende som oundgängligen inte tål uppskov. Sådant beslut skall genast meddelas inspektor och sakrevisor. I det fall att beslutet kan påverka föreningens ekonomi skall även den ekonomiska revisorn meddelas. Beslutet skall snarast möjligt underställas årsmötet. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du maila till: styrelsen@disk.su.se

Här kan du hitta individuella kontaktuppgifter till DISK Styrelsens medlemmar:

Sara Nordström

Sara Nordström

Ordförande

Setarah Farkhani

Setarah Farkhani

Vice ordförande

Anton Antmar

Anton Antmar

Kassör

Johanna Petersson

Johanna Petersson

Vice kassör

Nick Khodarahmi

Nick Khodarahmi

Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig

Özge Alkan

Özge Alkan

Sekreterare

Karim Al Beni

Karim Al Beni

Eventansvarig

Yousef Al Tall

Yousef Al Tall

Lokalansvarig

Kevin Jäger

Kevin Jäger

Informationsansvarig

Charlotta Larmoijeur

Charlotta Larmoijeur

Teknikansvarig

Juliana Bentrán Diaz

Juliana Bentrán Diaz

Förste Suppleant

Linus Gyllenberg

Linus Gyllenberg

Andre Suppleant

My Karlén

My Karlén

Tredje Suppleant

Emir Adar

Emir Adar

Sektionsrepresentant för MES

Hanna Arrhenius

Hanna Arrhenius

Sektionsrepresentant för Sporten

Jessica Zachries

Jessica Zachries

Sektionsrepresentant för NärS

Nils Ottosson

Nils Ottosson

Sektionsrepresentant för SK

Emma Peders

Emma Peders

Sektionsrepresentant för KM

Fredrik Etsare

Fredrik Etsare

Sektionsrepresentant för Insparken