DISK Styrelsen 2022

DISK Styrelsen är Studentkåren DISKs verkställande organ. Styrelsen utövar den omedelbara ledningen av DISKs verksamhet vilken skall ske i överensstämmelse med dessa stadgar samt i enlighet med beslut fattade av årsmötet. Styrelsen kan utöva årsmötets befogenhet i ärende som oundgängligeninte tål uppskov. Sådant beslut skall genast meddelas inspektor och sakrevisor. I det fall att beslutet kan påverka föreningens ekonomi skall även den ekonomiska revisorn meddelas. Beslutet skall snarast möjligt underställas årsmötet.

Här kan du hitta kontaktuppgifter till DISK Styrelsens medlemmar:

Martin Berggren

Martin Berggren

Ordförande

Yrsa Linder

Yrsa Linder

Vice ordförande

Jacob Ehrhardt

Jacob Ehrhardt

Kassör

Tommy Södergren

Tommy Södergren

Vice kassör

Alexander Jaxgård

Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig

Leo Korpi

Leo Korpi

Sekreterare

Alex Blomquist

Alex Blomquist

Eventansvarig

Erika Nordh

Erika Nordh

Lokal- & personalansvarig

Vlada Borets

Vlada Borets

Informationsansvarig

Samuel Gren Cheadle

Samuel Gren Cheadle

Teknikansvarig

Melinda Holmqvist

Melinda Holmqvist

Förste Suppleant

Tor Rylander

Tor Rylander

Andre Suppleant

Julia Hammarström

Julia Hammarström

Sektionsrepresentant för MES

Martin Löfven

Martin Löfven

Sektionsrepresentant för Sporten

Kimiya Eskandari

Kimiya Eskandari

Sektionsrepresentant för NärS

Axel Gustafsson

Axel Gustafsson

Sektionsrepresentant för SK

Linnéa Runsten Fredriksson

Linnéa Runsten Fredriksson

Sektionsrepresentant för KM

Sofia Lundquist

Sektionsrepresentant för Insparken