DISK Styrelsen 2023

DISK Styrelsen är Studentkåren DISKs verkställande organ. Styrelsen utövar den omedelbara ledningen av DISKs verksamhet vilken skall ske i överensstämmelse med dessa stadgar samt i enlighet med beslut fattade av årsmötet. Styrelsen kan utöva årsmötets befogenhet i ärende som oundgängligen inte tål uppskov. Sådant beslut skall genast meddelas inspektor och sakrevisor. I det fall att beslutet kan påverka föreningens ekonomi skall även den ekonomiska revisorn meddelas. Beslutet skall snarast möjligt underställas årsmötet.

Här kan du hitta kontaktuppgifter till DISK Styrelsens medlemmar:

  Yrsa Linder

Yrsa Linder

Ordförande

       Karin Jäderberg

Karin Jäderberg

Vice ordförande

    Jacob Ehrhardt

Jacob Ehrhardt

Kassör

   Sofia Roos

Sofia Roos

Vice kassör

Alexander Jaxgård

Alexander Jaxgård

Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig

Vlada Borets

Vlada Borets

Sekreterare

My Karlén

My Karlén

Eventansvarig

Némo Chentre

Némo Chentre

Lokalansvarig

Lovisa Hedström

Lovisa Hedström

Informationsansvarig

Pontus Cedrell

Pontus Cedrell

Teknikansvarig

Förste Suppleant

Andre Suppleant

Giancarlo Valverde

Giancarlo Valverde

Sektionsrepresentant för MES

Vladyslav Tymoschchyk

Vladyslav Tymoschchyk

Sektionsrepresentant för Sporten

Kimiya Eskandari

Kimiya Eskandari

Sektionsrepresentant för NärS

Sara Nordström

Sara Nordström

Sektionsrepresentant för SK

Melinda Holmqvist

Melinda Holmqvist

Sektionsrepresentant för KM

Karin Allerbring

Karin Allerbring

Sektionsrepresentant för Insparken