Här hittar du protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Protokoll Ekonomiskt Föreningsmöte 2022-03-16.pdf

2.1 Sport sektionen ville ansöka om medlemskap i SAIF men mötet ansåg att det saknades grund till beslut. Punkten bordlades tills nästa årsmöte
2.2 Propositionen om att förtydliga typ av majoritet i stadgan drogs en andra gång och godkändes
2.3 Propositionen om att revidera DISKs emblem godkändes i sin första dragning

4.1 Mötet gick igenom ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2020 och beslutade om disposition till verksamhetsåret 2021. Dock hade revisionsberättelsen för verksamhetsåret glömts lyftas förra årsmötet, och därav hade handlingarna inte tillkommit styrelsen. Revisionsberättelsen och ansvarsfriheten för verksamhetsåret 2020 lades till som punkter under punkt 7, under mötet väckta frågor
4.2 Mötet gick igenom verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen, revisionsberättelsen och bokslutet för verksamhetsåret 2021. Styrelsen från verksamhetsåret 2021 ansvarsbefrias och mötet godkände att täcka ett underskott från verksamhetsåret 2021
4.3 DISKs verksamhetsplan för 2022 presenteras av DISKs ordförande. Kassören påpekar att summan allokerad för hyran måste uppdateras i både verksamhetsplanen och budgeten. Mötet godkänner verksamhetsplanen med ändringen samt godkänner den nya budgeten med hyran uppdaterad. Sektionernas verksamhetsplaner presenteras ej.

5.1 Valberedningen väljs in med André Ahlkvist som sammankallande

6.1 Styrelsen informerar om att de har gjort redaktionella ändringar i stadgan
6.2 Styrelsens tredje supplean entledigas

7.1 Förste sakrevisor för verksamhetsåret 2020 presenterade revisorberättelsen för det verksamhetsåret. Mötet godkännde revisorberättelsen
7.2 Styrelsen för verksamhetsåret 2020 ansvarsbefriades