Ekonomiskt Föreningsmöte 2024

Ekonomiskt Föreningsmöte 2024

DISKs Styrelse kallar till EKMEK .

DISKs styrelse kallar härmed till ekonomiskt årsmöte den 13e mars 2024, kl. 18:00 i Lilla hörsalen på plan 2 i Nodhuset i Kista. Medlemmar i studentkåren DISK har rätt att delta på mötet. Det kommer bjudas på fika och kaffe, dessutom får alla som deltar på mötet mat i puben efter. För frågor & kontakt, mejla styrelsen@disk.su.se

Föredragningslistan finner ni här:.

Handlingarna till mötet kommer att publiceras senast den 6e mars 2024.

The board of DISK hereby summon to EKMEK.

The board of the student union DISK hereby call to the economic annual meeting on March the 13th 2024, 18:00 in Lilla Hörsalen at the second floor of Nodhuset in Kista. All members of the student union DISK have the right to attend. Fika and coffee will be available during the meeting and everyone who attends will also recive food in the pub afterwards. Questions & contact can be done to styrelsen@disk.su.se

The meeting agenda is here.

Documents for the meeting will be published at the latest the 6th of March 2024.

Årsmöte med Val 2023

Årsmöte med Val 2023

Kära DISK medlemmar,
Detta är en officiell kallelse till DISKs Årsmöte med Val 2023, som äger rum 6e december.

På årsmötet så ska en ny styrelse väljas, nästa års verksamhetsplan godkännas, potentiella beslut om stadgeändringar tas, med mera. Årsmötet är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och se till att påverka kårens verksamhet.

Potentiella motioner ska tillhandahållas Styrelsen senast 14 dagar innan mötet, dvs 22e november senast. Skicka in era motioner till styrelse@disk.su.se med ”Motion Årsmöte med Val 2023” i ämnes raden.

Handling och föredragningslistan för mötet kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Du måste kunna bekräfta ditt medlemskap med ett kvitto eller genom uppvisande av Studentkortet. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Varmt välkomna till Lilla hörsalen 6e december!

—-
Dear DISK members,
this is an official summon to DISK’s Annual Meeting with Elections 2023, which takes place on the 6th of December.

At the annual meeting, a new board shall be elected, next year´s Activity Plan approves, any potential decisions taken on changes to the Statute, etcetera. The annual meeting is a great opportunity for DISK’s members to gain insight into the board’s work and to be able to influence the union’s activities.

Potential motions shall be in the possession of the Board at least 14 days before the meeting, ie on Wednesday 22nd of November the latest. Send your motions to styrelse@disk.su.se with ”Motion Årsmöte med Val 2023” as the subject.

To have the right to attend, speak and vote at the meeting, a membership in DISK is required. You must be able to confirm your membership through a receipt or by showing your Studentkortet. Support members have attendance and speaking rights.

Documents for the meeting will be published at a later date.

A warm welcome to Lilla hörsalen on the 6th on December 2023!

Handlingar

Extrainsatt årsmöte #2 / Extra annual meeting #2

Extrainsatt årsmöte #2 / Extra annual meeting #2

ENGLISH BELOW

DISK Styrelsen 2023 kallar till extrainsatt årsmöte den 13e september klockan 18:00 i lilla hörsalen. Fika kommer att serveras och matbiljetter som kan användas i puben kommer att delas ut till deltagarna.

På detta möte så kommer vi fyllnads välja ordförande, vice ordförande, kassör, vice-kassör, informationsansvarig samt studerande skyddsombud.

Föredragningslistan och handlingar finns på följande länk: Handlingar årsmöte 13e september 2023

[English]
The board of Student Union DISK summons to an extra annual meeting the 13th of september at 18:00 in lilla hörsalen. Fika will be served and attendants of the meeting will receive a food-ticket to use in the pub.

During this meeting we will filling the positions of president, vice president, treasurer, vice treasurer, communications manager and study safety agent.

The agenda and meeting documents for the meeting can be found (in Swedish) through the following link: Handlingar årsmöte 13e september 2023

Extrainsatt årsmöte

DISK Styrelsen 2023 kallar till extrainsatt årsmöte den 31:a maj klockan 18:00 i lilla hörsalen. Fika kommer att serveras och matbiljetter som kan användas i puben kommer att delas ut till deltagarna.

Inför mötet söker DISK valberedning ny kassör, vice-kassör samt teknikansvarig. Om du är intresserad eller känner någon du tror skulle passa för någon av rollerna, nominera och sök via denna länk!

För kassör & vice-kassör: https://forms.office.com/e/NktLfcw9J6
För teknikansvarig: https://forms.office.com/e/qbcM7XecYN
Länk till möteshandlingarna: Möteshandlingar
Länk till nomineringar: Nomineringar

Föredragningslistan publiceras inom kort.

[English]

The board of the student union DISK summons to an extra annual meeting the 31th of may at 18:00 in lilla hörsalen. Fika will be served and attendants of the meeting will receive a food-ticket to use in the pub.

The election committee for DISK is also looking for a new treasurer, vice treasurer as well as a tech-manager. Interested in any of these roles or know someone who would do a good job?
Apply / nominate through these links!

For treasurer or vice treasurer: https://forms.office.com/e/NktLfcw9J6
For IT-manager: https://forms.office.com/e/qbcM7XecYN
Link to meeting documents: Documents
Link to the nominations: Nominations

Ekonomiskt Föreningsmöte 2023

Ekonomiskt Föreningsmöte 2023

DISKs styrelse kallar härmed till ekonomiskt årsmöte den 22 mars 2023, kl. 18:00 i Lilla hörsalen på plan 2 i Nodhuset i Kista. Medlemmar i studentkåren DISK har rätt att delta på mötet. Fika och kaffe kommer att serveras. För frågor & kontakt, mejla styrelsen@disk.su.se

Föredragningslistan hittas via länken: Föredragningslista Ekonomiskt Föreningsmöte 2023-03-22.pdf

Handlingarna till mötet hittar ni här: Handlingar

[ENGLISH]

The board of the student union DISK hereby summon to the economic annual meeting on march the 22nd 2023, 18:00 in Lilla Hörsalen at the second floor of Nodhuset in Kista. All members of the student union DISK have the right to attend. Fika and coffee will be served at the meeting. Questions & contact can be done through styrelsen@disk.su.se.

The meeting agenda can be found (in Swedish) through this link: Föredragningslista Ekonomiskt Föreningsmöte 2023-03-22.pdf

Documents for the meeting can be found (in Swedish) here: Handlingar

Protocol from board meeting 2022-12-15

Protocol from board meeting 2022-12-15

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary.

Styrelsemöte 2022-12-15

3.1 Everyone on the incoming board must have access to new email inboxes and should therefore fill out a form on DISK’s website as soon as possible.
3.2 The Presidium has had a meeting with the inspector and administrative boss at DSV to discuss DISK’s financial situation.
3.3 The board went through and gave feedback on a survey Kista Science City has produced regarding Kista as a location and study environment.
3.4 Marskalksämbetet has given the board a document on medal awarding and urges the board to issue more medals than they currently do.
3.5 Too much food is being bought in, which often leads to things having to be thrown away. The board discussed how to adapt the everyday operation better to throw away less or when to clean out pantry and fridge in Foo Bar.

4.1 The board discussed digital presence at board meetings and how to make them as accessible as possible without board members choosing to only participate digitally.
4.2 The board considered that the lunches in Foo should continue to be served in the coming semester. In order for that work to continue, a new committee was elected.

5.1 The point was postponed.
5.2 The point was postponed.
5.3 The board elected Sofia Lundqvist as café manager for the business year 2023.
5.4 The business section’s statute amendment was approved.
5.5 The board decided to raise DISK’s employees’ salary by 5%.

6.1 The Board discussed that decision points posted shortly before the meeting date led to more discussion than decision. This is something that should be avoided and worked on during the next year.
6.2 The board discussed that a clarification of what constitutes a policy, working document, internal control document, etc. is required. it leads to unnecessary confusion in the current situation.

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-15

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-15

Här kan du hitta protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-12-15

3.1 Alla i tillträdande styrelsen ska få tillgång till nya mailinkorgar och bör därför fylla i ett formulär på DISKs hemsida så fort som möjligt. 
3.2 Presidiet har haft möte med inspektor och administrativ chef på DSV för att diskutera DISKs ekonomiska situation. 
3.3 Styrelsen gick igenom och gav återkoppling på en undersökning Kista Science City har tagit fram gällande Kista som plats och studieomgivning. 
3.4 Marskalksämbetet har givit styrelsen ett dokument om medaljutdelning och uppmanar styrelsen till att ge ut fler medaljer än de gör i dagsläget. 
3.5 Det köps in för mycket mat vilket ofta leder till att saker behöver slängas. Styrelsen diskuterade hur man kan anpassa den vardagliga verksamheten bättre för att slänga mindre eller när man bör rensa ut skafferiet och kylskåpet i Foo Bar.   

4.1 Styrelsen diskuterade digital närvaro på styrelsemöten och hur man kan göra de så tillgängliga som möjligt utan att styrelsemedlemmar väljer att endast delta digitalt.
4.2 Styrelsen ansåg att luncherna i Foo ska fortsätta att serveras kommande termin. För att det arbetet ska kunna pågå valdes en ny kommitté in.

5.1 Punkten bordlades.
5.2 Punkten bordlades.
5.3 Styrelsen valde Sofia Lundqvist till caféansvarig för verksamhetsåret 2023.
5.4 Näringslivssektionens stadgeändring godkändes.
5.5 Styrelsen beslutade för att höja DISKs anställdas lön med 5%.

6.1 Styrelsen diskuterade att beslutspunkter som lades ut kort innan mötesdatumet ledde till mer diskussion än beslut. Detta är något som bör undvikas och arbetas med under nästa verksamhetsår.
6.2 Styrelsen diskuterade att det krävs ett förtydligande över vad som är en policy, arbetsdokument eller internt styrdokument med mera. I dagsläget leder det till onödig förvirring.  

Protocol from board meeting 2022-12-15

Protocol from annual meeting with elections 2022-11-30

2a. The meeting granted the proposition ”Introduce DISK’s three-year strategy as a steering document”

3a. The meeting granted the motion ”Forming of the Information Technology Section (ITS)”

4a. The meeting granted DISK’s and all sections’ preliminary business plans for 2023
4b. The meeting granted DISK’s preliminary budget with changes to Systemvetardagen’s revenue to SEK 1,150,000 and the cost of rent to SEK 1,580,000

5a. Yrsa Linder was elected Chairman of the board
5b. Karin Jäderberg was elected Vice Chairman of the board
5c. Jakob Ehrhardt was elected Treasurer
5d. Sofia Roos was elected Vice Treasurer
5e. Vlada Borets was elected Secretary
Lovisa Hedström was elected Head of Information
Pontus Cedrell was elected Head of Technology
Alexander Jaxgård was elected Head of Student Protection as well as Head of Education
My Karlén was elected Head of Events
the position for Head of Venue & Personnel was left vacant.
5 f. Karin Allerbring was elected section representative for the Insparken
Melinda Holmqvist was elected section representative for the Klubbmästeriet
Kimiya Eskandari was elected as the section representative for the Business section
Giancarlo Valverde was elected section representative for the Musical & Aesthetic Section
Sara Nordström was elected section representative for Särimner’s Kultingar
Vladyslav Tymoschchyk was elected section representative for the Sports Section
5g. Némo Chentre was elected Deputy
5h. LEVA Revision & Rådgivning i Roslagen AB was elected financial auditor, Andreas Eckerstrand was elected first internal financial auditor and Sebastian Gabrielsson was elected second internal financial auditor
5i. Emilia Kaufeldt was elected First Statutory Auditor and Sina Bastani was elected Second Statutory Auditor
5j. Jelena Zdravkovic was ratified as Inspector

6a. Emma Ågren informed that Särimner’s Kultingar has decided to conduct their activities in English so that more exchange students can get involved in the section. The remaining sections can also think about this.

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-15

Protokoll från Årsmöte med val 2022-11-30

Här kan du hitta protokollet samt en sammanfattning:

Årsmöte med val 2022-11-30

2a. Mötet antog propositionen ”Införa DISKs treåriga strategi som ett styrdokument”

3a. Mötet antog motionen ”Bildandet av den Informationstekniska Sektionen (ITS)”

4a. Mötet antog DISKs och alla sektioners preliminära verksamhetsplaner för 2023
4b. Mötet antog DISKs preliminära budget med ändringar på Systemvetardagens intäkter till 1.150.000 sek och kostnaden för lokalhyran till 1.580.000 sek

5a. Yrsa Linder valdes till Ordförande
5b. Karin Jäderberg valdes till Vice ordförande
5c. Jakob Ehrhardt valdes till Kassör
5d. Sofia Roos valdes till Vice Kassör
5e. Vlada Borets valdes till Sekreterare, Lovisa Hedström valdes till Informationsansvarig, Pontus Cedrell valdes till Teknikansvarig, Alexander Jaxgård valdes till Studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig och My Karlén valdes till eventansvarig. Posten som Lokal- & personalansvarig lämnades vakant.
5f. Karin Allerbring valdes till sektionsrepresentant för Insparkssektionen, Melinda Holmqvist valdes till sektionsrepresentant för Klubbmästeriet, Kimiya Eskandari valdes till sektionsrepresentant för Näringslivssektionen, Giancarlo Valverde valdes till sektionsrepresentant för Musikaliska & Estetiska Sektionen, Sara Nordström valdes till sektionsrepresentant för Särimners Kultingar och Vladyslav Tymoschchyk valdes till sektionsrepresentant för Sportsektionen.
5g. Némo Chentre valdes till Suppleant
5h. LEVA Revision & Rådgivning i Roslagen AB valdes till ekonomisk revisor, Andreas Eckerstrand valdes till förste intern ekonomisk revisor och Sebastian Gabrielsson valdes till andre intern ekonomisk revisor
5i. Emilia Kaufeldt valdes till Förste sakrevisor och Sina Bastani valdes till andre sakrevisor
5j. Jelena Zdravkovic ratificerades till Inspektor

6a. Emma Ågren informerade om att Särimners Kultingar har beslutat sig för att föra sin verksamhet på engelska för att flera utbytesstudenter ska kunna engagera sig i sektionen. Detta kan resterande sektioner också fundera på.

Protocol from board meeting 2022-12-15

Protocol from board meeting 2022-11-23

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary.

Styrelsemöte 2022-11-23

3.1 The section representatives must fill in templates so the sitting and the next head of technology can create new DISK user accounts as easily as possible

4.1 The board discusses how the new storage space works and what can be improved

5.1 The Musical & Aesthetic section’s statute amendment was approved
5.2 The board approved a motion to form a new section. The motion will be added to the documents of the annual meeting
5.3 The Business Section, the Sports Section and Insparken’s preliminary business plans were approved
5.4 The board approved a proposal to introduce a new steering document for operational goals for the next three years. The bill will be added to the proceedings of the annual meeting
5.5 Insparkens statute amendment was approved
5.6 The board approved that the budget item for rent and Systemvetardagen’s estimated income was changed.
5.7 Särimners Kultingar’s statute amendment was approved