Protokoll från styrelsemöte 2022-11-08

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-08

Här kan du hitta det fullständiga protkollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-11-08

5.1.1 Klubbmästeriets preliminära verksamhetsplan är oförändrad från tidigare år.
5.1.2 Musikaliska & Estetiska Sektionen har lagt till ett stycke om att upprätthålla bandet i sin preliminära verksamhetsplan.
5.1.3 Punkten om Näringslivssektionens preliminära verksamhetsplan bordlades.
5.1.4 Punkten om Sportens preliminära verksamhetsplan bordlades.
5.1.5 Särimners Kultingar har lagt till stycken om att de ska se över existerande policys, ha sektionsmöten och evenemang på engelska men ta bort gamejams då de sker i samarbete med spelprogrammet i sin preliminära verksamhetsplan.
5.1.6 Punkten om Insparkens preliminära verksamhetsplan bordlades.
5.1.7 DISKs har lagt till ett stycke om ekonomisk överlevnad och få ner hyran på en central nivå med Stockholms Universitet i sin preliminära verksamhetsplan.
5.1.8 Presidiet har tagit fram en treårig strategi med långsiktiga mål som ska arbeta mot att DISK som kår ska kunna leva vidare.

5.2.1 Klubbmästeriets budgetpost för inköp har höjts pga ökat intresse samt overallpriserna har stigit. Resterande budget är ej justerad för inflation däremot.  
5.2.2 Musikaliska & Estetiska Sektionens budget för inköp, kickoff & tackfest har ökat.
5.2.3 Näringslivssektionens evenemangsintänker har ökat och annonsposten har sänkts.
5.2.4 Sporten har ökat budgetposten för skiweek, samt att en post för lokalkostnader har lagts till.
5.2.5 Särimners Kultingar har höjt posten för inköp för att justera för inflation samt kunna lägga mer pengar på sektionskläder och material för spex.
5.2.6 Insparkens intäkter har ökat pga. sponsorer och utgifterna på event kommer justeras efter det. Tygpåsar behöver köpas in och därför har den posten ökat.
5.2.7 Systemetardagen har beslutat att inte använda monterskärmar utan det får företagen stå för själva. En stor vägg i mitten samt mattor för ljuddämpning kommer fortfarande köpas in.
5.2.8 Kaféets preliminära budget är oförändrad.
5.2.9 Marskalkämbetets preliminära budget är oförändrad.
5.2.10 Studiebevakningens preliminära budget är oförändrad.
5.2.11 Ratatosks preliminära budget baseras på 2019s upplaga som var helt fysisk.
5.2.12 Budgetposten för medlemskap behöver justeras då pengarna som har spenderats på de nya införda nivåerna ska ligga under rätt års budget.

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-08

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-03

Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-11-03

4.1 Studenter som läser sista året på spelutveklingsprogrammet har en utställning 21/12 och det vore ett utmärkt tillfälle för DISK att stå och prata. Styrelsen tycker det låter lovande, förutsatt att folk inte har åkt på ledighet.
4.2 Datorn i Foo Bar behöver bytas ut. En av styrelsemedlemmarna har tagit med sig en laptop som kan fungera som temporär ersättning, åtminstone till en mer långsiktig lösning införts.
4.3 Styrelsen borde ha en gruppöverlämning med nästa styrelse där man ger de en ordentlig introduktion till styrelsearbetet. Styrelsen planerar att sammanställa överlämningen och slutföra dokumentet ”rollbeskrivningar” 7/12 och hålla överlämningen 15/12.
4.4 Det råder oklarheter kring vilken policy som gäller främst och för vilka. Ordförande förtydligar med att först kommer lagen, därefter DISKs stadga och sen dess policy. Efter det kommer sektionernas policys.
4.5 Särimners Kultingar vill ha ett till skåp så att deras undersektion ska kunna förvara sina miniatyrer. Alla skåpen utanför jobbartoan är tagna, men i och med att aktivrummet flyttar ut kanske det finns mer plats i de nya skåpen.
4.6 Det har varit väldigt varmt i byggnaden på sistone, inte bara på våning 2. Detta beror troligtvis på olika inställningar på andra våningsplan, men det berör inte oss.

5.1 Styrelsen beslutade om att ändra sektion 7.5.1, 7.5.2 & lade till 7.5.6 i DISKs policy. Den 21/11 ska även allt ha flyttats ut ur aktivrummet.
5.2 Styrelsen beslutade om att lägga till ett stycke angående droger i DIKSs policy.
5.3 Kommittén som ansvarar för PROG1-sittningen kommer inte ha tid åt att göra den. Styrelsen beslutar för att ge över ansvaret till andra medlemmar och arbeta vidare med den på nästa workshop.

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-08

Protokoll från styrelsemöte 2022-10-20

Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-10-20

3.1 Samtliga styrelsemedlemmar har fått ett formulär från valberedningen som de ska fylla i så fort de kan.

4.1 Styrelsen diskuterar om att ta fram flera kompendium till kurser. Det är dock upp till varje kursansvarig om att ta fram ett sådant, presidiet ska prata med inspektorn om detta.

5.1 Styrelsen beslutade sig för att engagera sig i musikhjälpen genom att hålla i en insamlingspub 14/12.
5.2 På ett tidigare möte beslutades det att möbler ska flyttas ut ur aktivrummet då det ska göras om till ett vilorum för våra anställda. styrelsen beslutade sig att köpa in möbler för detta med ett maxtak på 8000kr.
5.3 Generalerna till Ratatosk valdes in!
5.4 Alexander Jaxgård valdes in till ordinarie ledamot mot studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig.

Årsmöte med Val 2022

Årsmöte med Val 2022

Kära DISK medlemmar,
Detta är en officiell kallelse till DISKs Årsmöte med Val 2022, som äger rum 30e november.

På årsmötet så ska en ny styrelse väljas, nästa års verksamhetsplan godkännas, potentiella beslut om stadgeändringar tas, med mera. Årsmötet är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och se till att påverka kårens verksamhet.

Potentiella motioner ska tillhandahållas Styrelsen senast 14 dagar innan mötet, dvs 16e november senast. Skicka in era motioner till styrelse@disk.su.se med ”Motion Årsmöte med Val 2022” i ämnes raden.

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Du måste kunna bekräfta ditt medlemskap med ett kvitto eller genom uppvisande av Studentkortet. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Föredragningslistan samt handlingar hittar ni här: 2022 Årsmöte med Val

Varmt välkomna till Lilla hörsalen 30e november!

—-
Dear DISK members,
this is an official summon to DISK’s Annual Meeting with Elections 2022, which takes place on the 30th of November.

At the annual meeting, a new board shall be elected, next year´s Activity Plan approves, any potential decisions taken on changes to the Statute, etcetera. The annual meeting is a great opportunity for DISK’s members to gain insight into the board’s work and to be able to influence the union’s activities.

Potential motions shall be in the possession of the Board at least 14 days before the meeting, ie on Wednesday 16th of November the latest. Send your motions to styrelse@disk.su.se with ”Motion Årsmöte med Val 2022” as the subject.

To have the right to attend, speak and vote at the meeting, a membership in DISK is required. You must be able to confirm your membership through a receipt or by showing your Studentkortet. Support members have attendance and speaking rights.

Agenda as well as meeting documents in Swedish through this link: 2022 Årsmöte med Val

A warm welcome to Lilla hörsalen on the 30th on November 2022!

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-08

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28

Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-09-28

2.9.1 Informationsansvarig har ordnat en kanal där styrelsemedlemmarna kan följa arbetet som förs på workshopen löpande.
2.9.2 Styrelsen avvecklade kommittén då de nyinvalda suppleanterna kan hjälpa till med arbetet.
2.9.3 PROG1-Sittningskommittén har bokat ett möte till nästa vecka.
2.9.4 De ekonomiska revisorerna är skeptiska till förslaget. DISK äger inte kårlokalen Foo Bar vilket innebär att DSV måste godkänna installationen först.

3.1 Foo Bar har förbättrats med nya gardiner, en AC till ölrummet och ett nytt avtal med Tomp som kommer innebära nya dryckeskyllar. Vad som kommer göras av de gamla kylarna är ej bestämt än.
3.2 Närsdagen är ett nytt evenemang som Näringslivsssektionen kommer annordna 12/10. Alla i styrelsen kan hjälpa till med att sprida ordet.
3.3 En sharepoint för att samla dokumentation kring finsittningar har upprättats.
3.4 Deadlinen för sektionerna att sätta preliminära budgetar är sista oktober.

4.1 Brandutbildningar i DSVs lokaler har blivit släpande pga. corona. Styrelsen diskuterade kring krav på att evenemangsansvariga ska ha brandutbildning, vilka som ska gå på nästa utbildningstillfälle och om DSV kan täcka kostnaderna.
4.2 Diskussion kring att införa en basutbildning fördes. Den ska vara till för att utbilda medlemmar att vara ansvariga för aktiviteter i Foo Bar som inte har alkoholservering. En event- & utbildningskommitté för att fortsätta arbetet bildades.
4.3 Styrelsen diskuterade vidare ansvarsnivåer för aktiviteter i Foo Bar. Arbetet kommer fortsätta inom event- & utbildningskommittén.
4.4 Styrelsen diskuterade sektionsrepresentanterna och hur kommmunikationen emellan dem fungerar och kan förbättras.

5.1 Eventansvarig ska bestämma när nästa städdag ska ske och informera om när datumet är satt.
5.2 Aktivrummet är fyllt med saker och bör tömmas. Styrelsen ska göra om det till ett vilorum för personalen och flytta förvaringen till nya skåp bakom skynket i Foo Bar samt katakomberna.
5.3 Styrelsen bestämde att DISKs årsmöte ska äga rum 30/11 kl 18.
5.4 Styrelsen beslutade sig över att ett möte där accessnivåer ska diskutera kommer hållas 26/10 kl 10. Alla styrelsemedlemmar från alla sektioner är inbjudna.
5.5 Nya firmatecknare valdes in.

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-08

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte med Val 2022-09-21

Här finner du protokollet samt en sammanfattning:

Extrainsatt Årsmöte med Val 2022-09-21

5.1 Martin Berggren valdes till ordförande.
5.2 Yrsa Linder valdes till vice ordförande.
5.3 Jacob Ehrhardt valdes till kassör.

6.1 Styrelsen informerade om att de hade beslutat per capsulam att bevilja samtliga styrelsemedlemmar från sina poster:

  • Ronja Tägtström
  • Martin Hansson
  • Linnea Runsten Fredriksson
  • Fredrica Dufvenheim
  • Elsa Wahlstein
Protokoll från styrelsemöte 2022-11-08

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-08

Här kan du se det fullständiga protokollet från det senaste styrelsemötet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-09-08.pdf

3.1 Alla i DISK-styrelsen förväntas jobba DISKs julbord 2/12
3.2 DISKord (DISKs egna Discord-server) bör användas mera för att marknadsföra och skapa evenemang.
3.3 Projektansvarig & Projektkordinator för systemvetardagen närvarade på mötet för att ge en lägesuppdatering kring systemvetardagen.
3.4 DISK-styrelsen ska med start 14/9 och därefter varannan vecka efter det hålla i workshops där man kan arbeta tillsammans med styrelsearbete utanför mötena.
3.5 Valberedningen är snart klara med intervjuerna inför årsmötet.

4.1 Informationsansvarig föreslog att styrelsen skulle förbereda en valkampanj inför nästa läsår. Punkten ska arbetas med på kommande workshops.
4.2 Sektionsrepresentanten för Särimners Kultingar läste upp ett brev om sektionssytrelsens åsikter kring accesskommittén beslut. Styrelsen förde en diskussion kring problemen som uppstått och lösningar på dem. Samuel Green Cheadle valdes till ny sammankallande för kommittén.
4.3 Uppföljning av kommittéarbetet för PROG1-sittningen.
4.4 Uppföljning av arbetet för tröjbeställningarna.
4.5 Styrelsen diskuterade förslag på rutiner för att vattna blommorna i Foo Bar.
4.6 Styrelsen diskuterade arbetsuppgifter inom styrelserollerna och beslutade att börja arbeta på ett dokument för rollbeskrivningar på kommande workshops. En ”check-in” punkt lades även till på föredragningslistan för nästa styrelsemöte.
4.7 Fredagen 9/9 ska styrelsen ha en station i humlegården för insparkens avslut och vilka som skulle hålla i den diskuterades.
4.8 Det påpekades att policydokument för flera sektioner gällande ”nolle-frid” bör ses över för att undvika kryphål. Arbetet kommer forsättas på kommande workshops.
4.9 Styrelsen diskuterade ifall de hade några propositioner att föredra på årsmötet 21/9.

5.1 Styrelsen beslutade att inte köpa in Jira licenser till diverse verksamheter inom DISK.
5.2 Styrelsen beslutade att beställa in samt montera en projektor till Foo Bar givet de ekonomiska revisorernas godkännande.

Sök till Suppleant i styrelsen för resterande 2022

Sök till Suppleant i styrelsen för resterande 2022

Är du intresserad av att sitta som Suppleant för Studentkåren DISK under höstterminen 2022?

Valberedningen söker nu en kandidat som vill kliva upp på denna lärorika post under resterande verksamhetsår. Fyll i formuläret nedan åt dig själv eller den du vill nominera (OBS! Kolla läget med personen du vill nominera först!). Valberedningen kommer sedan kontakta alla som är intresserade av posten inför det extrainsatta årsmötet (som väntas äga rum i början av höstterminen). Alla namn som inte blir aktuella i valberedningens förslag kommer hållas anonyma och det kommer fortfarande gå bra att kandidera själv under mötet.

Vad får man göra som Suppleant?
Som en suppleant får man delta i styrelsemötena och erbjuda administrativt och operativt stöd till resten av styrelsen genom att avlasta de som har mycket att göra. Dessutom blir man en representant för DISK på alla interna och externa evenemang!

Varför ska man söka Suppleant?
Om man uppskattar vad DISK gör för DSVs studenter och vill vara delaktig i det, lära sig mer om DISK som organisation och spela en stöttande roll i arbetet (utan att ha för mycket ansvar), så är detta en perfekt post! Det är också en utmärkt inkörsport om du är intresserad av att sitta ett år till.

Skicka in din ansökan senast 28/8 via formuläret

Vid ytterligare frågor: mejla val@disk.su.se

Mvh,
DISKs valberedning

Sök till Kassör i styrelsen för resterande 2022

Sök till Kassör i styrelsen för resterande 2022

Är du intresserad av att sitta som Kassör för Studentkåren DISK under höstterminen 2022? Valberedningen söker nu en grym kandidat som kan förvalta kårens ekonomi under resterande verksamhetsår.

Fyll i formuläret nedan åt dig själv eller den du vill nominera (OBS! Kolla läget med personen du vill nominera först!). Valberedningen kommer sedan kontakta alla som är intresserade av posten inför det extrainsatta årsmötet (som väntas äga rum i början av höstterminen). Alla namn som inte blir aktuella i valberedningens förslag kommer hållas anonyma och det kommer fortfarande gå bra att kandidera själv under mötet.

Vad får man göra som Kassör?
Det är Kassören som har huvudansvaret för att ha koll på DISKs ekonomi. Det innefattar bokföring, betalning av fakturor och budget. Som Kassör kommer du dessutom få chansen att samarbeta med alla våra sektioner, samt DISKs kåradminstratör och kaféansvarig.

Varför ska man söka Kassör?
Det är en roll som kräver en hel del tid, däremot är det en väldigt givande roll som känns meningsfull. Skulle du vara en person som tycker om att engagera dig, vara delaktig av en stor del av vad DISK gör och även lära dig massor om hur en studentkår fungerar bakom kulisserna, är kassör-rollen något för just dig.

Skicka in din ansökan senast 28/8 via formuläret

Vid ytterligare frågor: mejla val@disk.su.se

Mvh,
DISKs valberedning

Sök till Ordförande i styrelsen för resterande 2022

Sök till Ordförande i styrelsen för resterande 2022

Är du intresserad av att sitta som Ordförande för Studentkåren DISK under höstterminen 2022? 

Valberedningen söker nu en kandidat som vill kliva upp på denna ärofyllda post under resterande verksamhetsår. Fyll i formuläret nedan åt dig själv eller den du vill nominera (OBS! Kolla läget med personen du vill nominera först!). Valberedningen kommer sedan kontakta alla som är intresserade av posten inför det extrainsatta årsmötet (som väntas äga rum i början av höstterminen). Alla namn som inte blir aktuella i valberedningens förslag kommer hållas anonyma och det kommer fortfarande gå bra att kandidera själv under mötet.

Vad får man göra som Ordförande?
Som Ordförande är du ytterst ansvarig för att verksamheten flyter på. Det är en roll där du harett strategiskt ansvar och är representant för studentkåren ut mot andra organisationer på SU, såsom DSV och andra studentföreningar. Du håller även i styrelsemöten och ser till att din styrelse mår bra och har en balanserad arbetsbörda under verksamhetsårets gång.

Varför ska man söka Ordförande?
För att man vill kunna påverka studietiden för det bättre och få gedigen erfarenhet inom projekt- och arbetsledning på köpet. Dessutom får man ett brett kontaktnät inför arbetslivet och inom DISK. Sist men inte minst, för att det är extremt roligt och för att man får umgås med väldigt många kompetenta och fantastiska människor.

Skicka in din ansökan senast 28/8 via formuläret!

Vid ytterligare frågor: mejla val@disk.su.se

Mvh,
DISKs valberedning