Här kan du hitta protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-05-03.pdf

3.1 Kassören har fått veta att det brukar finnas en återkommande infopunkt där kassören informerar resten av styrelsen om sektionernas ekonomiska ställning. Från och med detta möte kommer det vara en återkommande punkt
3.2 Insparken har fått ett bidrag av SSSRSF på villkoret att resurser kommer läggas på att välkomna internationella studenter
3.3 Arbetsgruppen som skulle uppdatera alla bokningsdokument för Foo Bar har avslutat sitt arbete

4.1 Punkten bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte
4.2 Kåradministrationen uppskattar att det kommer vara mer tryck i höst när nya elever kommer men just nu kan öppettiderna justeras. Styrelsen diskuterar om möjliga öppettider och att det läget inför hösten fortfarande är lite osäkert. Styrelsen ska försöka vara på plats och så synlig som möjligt i början av nästa termin men bör fortfarande rådfråga med administrationen gällande öppettiderna för kårexpeditionen
4.3 Styrelsen diskuterar maxgränsen med 21 dagars mellanrum mellan ordinarie styrelsemöten. Diskussionen lyfter viktiga punkter som att gränsen inte behöver utökas utan snarare att möten var 3:e vecka leder till att för mycket görs i ett svep på långa och ibland utdragna möten. Viktiga beslut diskuteras inte tillräckligt eller tas upp i sista minuten. Ett förslag på lösning till detta kan vara att ha möten varannan vecka och sedan ha mer informella ”check-in”s som inte protokollförs där styrelsen får ses och prata samt utföra kommittéarbete. Sedan utnyttjas styrelsemötena främst till att ta beslut. ”Check-in”s kan ske både digitalt och på plats, men styrelsen har redan ett problem med förhinder och fler möten är troligen inte en lösning på det
4.4 Ordförande lyfter att det har varit många förhinder på sistone. En av anledningarna kan vara att mötesdagen har ändrats, men man missar väldigt mycket viktig info om man inte kan närvara. Styrelsen ska arbeta mer med att titta igenom höstens datum och sätta ut preliminära datum för att alla förhoppningsvis ska kunna delta utan att boka upp sig.

5.1 Styrelsen utlyste en intresseanmälan till delegation till SSCO:s majkongress 21:a maj.
5.2 Kassören har blivit råd av förste ekonomisk revisor att inte fondspara hos SEB. Banken stod dock som ett krav i proposition 4 – ”Upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK” på årsmötet med val 2021 och för att fondspara hos en annan bank behöver propositionen avslås. Styrelsen avslog propositionen.
5.3 Kassören presenterade en ny proposition på fondsparande med samma specifikationen som den tidigare, förutom att kravet på bank inte stod med. Styrelsen godkände propositionen och handlingen lades till kommande årsmötes handlingar.
5.4 Styrelsen diskuterade propositionen om att ta bort punkt ”h. rapportering” från föredragningslistan för ordinarie styrelsemöten vilket skulle innebära en ändring på paragraf 9.6 i stadgan. Styrelsen kom fram till att propositionen saknade förslag på ersättning som kunde fylla syftet rapporteringen fyller i dagsläget. Styrelsen avslog propositionen.
5.5 Styrelsen diskuterade propositionen om att istället införa rapporteringen som en av styrelsens arbetsuppgifter, vilket skulle innebära en ändring på paragraf 9.9 i stadgan. Styrelsen kom fram till att propositionen föll då den inte var frånkopplad från ordinarie styrelsemöten vilket röstades igenom under föregående beslutspunkt. Styrelsen avslog propositionen.