Protokoll från styrelsemöte 2022-11-23

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-23

Här kan du hitta protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-11-23

3.1 Sektionsrepresentanterna ska fylla i mallar så samuel och nästa teknikansvarig så enkelt som möjligt ska kunna skapa nya DISK-användarkonton

4.1 Styrelsen diskuterar hur det nya förvaringsutrymmet fungerar och vad som kan förbättras

5.1 Musikaliska & Estetiska sektionens stadgeändring godkändes
5.2 Styrelsen biföll en motion om att bilda en ny sektion. Motionen kommer läggas till i årsmötets handlingar
5.3 Näringslivssektionen, Sportsektionen och Insparkens preliminära verksamhetsplaner godkändes
5.4 Styrelsen biföll en proposition om att införa ett nytt styrdokument för verksamhetsmål kommande tre år. Propositionen kommer läggas till i årsmötets handlingar
5.5 Insparkens stadgeändring godkändes
5.6 Styrelsen godkände att budgetposten för Lokalhyra och Systemvetardagens uppskattade intäkter ändrades.
5.7 Särimners Kultingars stadgeändring godkändes

Protocol from board meeting 2022-11-08

Protocol from board meeting 2022-11-08

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary.

Styrelsemöte 2022-11-03

5.1.1 Klubbmästeriets preliminary activity plan is unchanged since last year.
5.1.2 Musikaliska & Estetiska Sektionen has added a paragraph about maintaining the band in its preliminary activity plan.
5.1.3 Näringslivssektionens preliminary activity plan was postponed until the next board meeting.
5.1.4 The point about Sport’s preliminary activity plan was postponed until the next board meeting.
5.1.5 Särimners Kultingar has added paragraphs about reviewing existing policies, have section meetings and events in English but remove game jams since they are done in collaboration with the game development program in their preliminary activity plan.
5.1.6 Insparkens preliminary activity plan was postponed until the next board meeting.
5.1.7 DISKs have added a paragraph on financial survival and bringing rent down to a central level with Stockholms Univeristy in their preliminary activity plan.
5.1.8 The Presidium has drawn up a three-year strategy with long-term goals that will work towards DISK being able to live on.

5.2.1 Klubbmästeriets budget for purchases has been increased due to the increased interest to apply and prices for overall have risen. The remaining budget is not adjusted for inflation, however.
5.2.2 Musikaliska & Estetiska Sektionens budget for purchases, kickoff & celebration dinner has increased.
5.2.3 Näringslivssektionens event revenue has increased and the advertising costs has been lowered.
5.2.4 Sporten has increased the budget for skiweek and added a post for premises costs.
5.2.5 Särimners Kultingar has raised the post for purchases to adjust for inflation and to be able to spend more money on section clothes and materials for spex.
5.2.6 Insparkens income has increased due to sponsors and expenses on events will be adjusted accordingly. Cloth bags need to be bought in and therefore that cost has increased.
5.2.7 Systemetardagen has decided not to use stand screens, the companies will be responsible to bring those themselves. A large wall in the middle as well as carpets for sound reduction will still be purchased.
5.2.8 Kaféets preliminary budget is unchanged.
5.2.9 Marskalkämbetets preliminary budget is unchanged.
5.2.10 Studiebevakningens preliminary budget is unchanged.
5.2.11 Ratatosk preliminary budget is based on the 2019 edition which was completely physical.
5.2.12 The budget post for membership needs to be adjusted as the money that has been spent on the newly introduced levels must be below the correct year’s budget.

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-23

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-08

Här kan du hitta det fullständiga protkollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-11-08

5.1.1 Klubbmästeriets preliminära verksamhetsplan är oförändrad från tidigare år.
5.1.2 Musikaliska & Estetiska Sektionen har lagt till ett stycke om att upprätthålla bandet i sin preliminära verksamhetsplan.
5.1.3 Punkten om Näringslivssektionens preliminära verksamhetsplan bordlades.
5.1.4 Punkten om Sportens preliminära verksamhetsplan bordlades.
5.1.5 Särimners Kultingar har lagt till stycken om att de ska se över existerande policys, ha sektionsmöten och evenemang på engelska men ta bort gamejams då de sker i samarbete med spelprogrammet i sin preliminära verksamhetsplan.
5.1.6 Punkten om Insparkens preliminära verksamhetsplan bordlades.
5.1.7 DISKs har lagt till ett stycke om ekonomisk överlevnad och få ner hyran på en central nivå med Stockholms Universitet i sin preliminära verksamhetsplan.
5.1.8 Presidiet har tagit fram en treårig strategi med långsiktiga mål som ska arbeta mot att DISK som kår ska kunna leva vidare.

5.2.1 Klubbmästeriets budgetpost för inköp har höjts pga ökat intresse samt overallpriserna har stigit. Resterande budget är ej justerad för inflation däremot.  
5.2.2 Musikaliska & Estetiska Sektionens budget för inköp, kickoff & tackfest har ökat.
5.2.3 Näringslivssektionens evenemangsintänker har ökat och annonsposten har sänkts.
5.2.4 Sporten har ökat budgetposten för skiweek, samt att en post för lokalkostnader har lagts till.
5.2.5 Särimners Kultingar har höjt posten för inköp för att justera för inflation samt kunna lägga mer pengar på sektionskläder och material för spex.
5.2.6 Insparkens intäkter har ökat pga. sponsorer och utgifterna på event kommer justeras efter det. Tygpåsar behöver köpas in och därför har den posten ökat.
5.2.7 Systemetardagen har beslutat att inte använda monterskärmar utan det får företagen stå för själva. En stor vägg i mitten samt mattor för ljuddämpning kommer fortfarande köpas in.
5.2.8 Kaféets preliminära budget är oförändrad.
5.2.9 Marskalkämbetets preliminära budget är oförändrad.
5.2.10 Studiebevakningens preliminära budget är oförändrad.
5.2.11 Ratatosks preliminära budget baseras på 2019s upplaga som var helt fysisk.
5.2.12 Budgetposten för medlemskap behöver justeras då pengarna som har spenderats på de nya införda nivåerna ska ligga under rätt års budget.

Protocol from board meeting 2022-11-08

Protocol from board meeting 2022-11-03

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary:

Styrelsemöte 2022-11-03

4.1 Students studying the last year of the game development program have an exhibition on 21/12 and it would be an excellent opportunity for DISK to stand and talk. The board thinks it sounds promising, provided people haven’t gone on leave.
4.2 The computer in Foo Bar needs to be replaced. One of the board members has brought a laptop that can serve as a temporary replacement, at least until a more long-term solution is introduced.
4.3 The board should have a group handover with the next board where they are given a proper introduction to board work. The board plans to compile the handover and finalize the ’role descriptions’ document on 7/12 and hold handover on 15/12.
4.4 There is uncertainty about which policy applies primarily and to whom. The chairman clarifies that first comes the law, then DISK’s decree and then its policy. After that come the policies of the sections.
4.5 Särimner’s Kultingar wants another cabinet so that their undersektion can store their miniatures. All the lockers outside the workroom are taken, but with the activity room moving out, there may be more space in the new lockers.
4.6 It has been awfully hot in the building lately, not only on floor 2. This is probably due to different settings on other floors, but it does not affect us.

5.1 The board decided to change section 7.5.1, 7.5.2 & added 7.5.6 in DISKs policy. On 21/11, everything must have been moved out from the active room.
5.2 The board decided to add a paragraph regarding drugs to DISKs policy.
5.3 The committee responsible for the PROG1 seating will not have time to do it. The board decides to hand over the responsibility to other members and work on it at the next board workshop.

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-23

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-03

Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-11-03

4.1 Studenter som läser sista året på spelutveklingsprogrammet har en utställning 21/12 och det vore ett utmärkt tillfälle för DISK att stå och prata. Styrelsen tycker det låter lovande, förutsatt att folk inte har åkt på ledighet.
4.2 Datorn i Foo Bar behöver bytas ut. En av styrelsemedlemmarna har tagit med sig en laptop som kan fungera som temporär ersättning, åtminstone till en mer långsiktig lösning införts.
4.3 Styrelsen borde ha en gruppöverlämning med nästa styrelse där man ger de en ordentlig introduktion till styrelsearbetet. Styrelsen planerar att sammanställa överlämningen och slutföra dokumentet ”rollbeskrivningar” 7/12 och hålla överlämningen 15/12.
4.4 Det råder oklarheter kring vilken policy som gäller främst och för vilka. Ordförande förtydligar med att först kommer lagen, därefter DISKs stadga och sen dess policy. Efter det kommer sektionernas policys.
4.5 Särimners Kultingar vill ha ett till skåp så att deras undersektion ska kunna förvara sina miniatyrer. Alla skåpen utanför jobbartoan är tagna, men i och med att aktivrummet flyttar ut kanske det finns mer plats i de nya skåpen.
4.6 Det har varit väldigt varmt i byggnaden på sistone, inte bara på våning 2. Detta beror troligtvis på olika inställningar på andra våningsplan, men det berör inte oss.

5.1 Styrelsen beslutade om att ändra sektion 7.5.1, 7.5.2 & lade till 7.5.6 i DISKs policy. Den 21/11 ska även allt ha flyttats ut ur aktivrummet.
5.2 Styrelsen beslutade om att lägga till ett stycke angående droger i DIKSs policy.
5.3 Kommittén som ansvarar för PROG1-sittningen kommer inte ha tid åt att göra den. Styrelsen beslutar för att ge över ansvaret till andra medlemmar och arbeta vidare med den på nästa workshop.

Protocol from board meeting 2022-11-08

Protocol from board meeting 2022-10-20

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary.

Styrelsemöte 2022-10-20

3.1 All board members have received a questionaire from the election committee which they must fill in as soon as they can.

4.1 The board discusses producing several compendiums for courses. However, it is up to each course manager to produce one, the presidium will talk to the supervisor about this.

5.1 The board decided to support Musikhjälpen by holding a fundraising pub on 14/12.
5.2 At a previous meeting, it was decided that furniture should be moved out of the active room as it is to be converted into a room for our employees to relax in. the board decided to buy in furniture for this with a maximum ceiling of SEK 8,000.
5.3 The generals of Ratatosk were chosen!
5.4 Alexander Jaxgård was elected as a member of the board as the student safety representative as well as education responsible.

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-23

Protokoll från styrelsemöte 2022-10-20

Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-10-20

3.1 Samtliga styrelsemedlemmar har fått ett formulär från valberedningen som de ska fylla i så fort de kan.

4.1 Styrelsen diskuterar om att ta fram flera kompendium till kurser. Det är dock upp till varje kursansvarig om att ta fram ett sådant, presidiet ska prata med inspektorn om detta.

5.1 Styrelsen beslutade sig för att engagera sig i musikhjälpen genom att hålla i en insamlingspub 14/12.
5.2 På ett tidigare möte beslutades det att möbler ska flyttas ut ur aktivrummet då det ska göras om till ett vilorum för våra anställda. styrelsen beslutade sig att köpa in möbler för detta med ett maxtak på 8000kr.
5.3 Generalerna till Ratatosk valdes in!
5.4 Alexander Jaxgård valdes in till ordinarie ledamot mot studerandeskyddsombud tillika utbildningsansvarig.

Årsmöte med Val 2022

Kära DISK medlemmar,
Detta är en officiell kallelse till DISKs Årsmöte med Val 2022, som äger rum 30e november.

På årsmötet så ska en ny styrelse väljas, nästa års verksamhetsplan godkännas, potentiella beslut om stadgeändringar tas, med mera. Årsmötet är ett jättebra tillfälle för DISKs medlemmar att få insikt i styrelsens arbete och se till att påverka kårens verksamhet.

Potentiella motioner ska tillhandahållas Styrelsen senast 14 dagar innan mötet, dvs 16e november senast. Skicka in era motioner till styrelse@disk.su.se med ”Motion Årsmöte med Val 2022” i ämnes raden.

För att ha närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet krävs ett medlemskap i DISK. Du måste kunna bekräfta ditt medlemskap med ett kvitto eller genom uppvisande av Studentkortet. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Föredragningslistan samt handlingar hittar ni här: 2022 Årsmöte med Val

Varmt välkomna till Lilla hörsalen 30e november!

—-
Dear DISK members,
this is an official summon to DISK’s Annual Meeting with Elections 2022, which takes place on the 30th of November.

At the annual meeting, a new board shall be elected, next year´s Activity Plan approves, any potential decisions taken on changes to the Statute, etcetera. The annual meeting is a great opportunity for DISK’s members to gain insight into the board’s work and to be able to influence the union’s activities.

Potential motions shall be in the possession of the Board at least 14 days before the meeting, ie on Wednesday 16th of November the latest. Send your motions to styrelse@disk.su.se with ”Motion Årsmöte med Val 2022” as the subject.

To have the right to attend, speak and vote at the meeting, a membership in DISK is required. You must be able to confirm your membership through a receipt or by showing your Studentkortet. Support members have attendance and speaking rights.

Agenda as well as meeting documents in Swedish through this link: 2022 Årsmöte med Val

A warm welcome to Lilla hörsalen on the 30th on November 2022!

Protocol from board meeting 2022-11-08

Protocol from board meeting 2022-09-28

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary.

Styrelsemöte 2022-09-28

2.9.1 The information functionary has arranged a channel where the board members can follow the work carried out at the workshop continuously.
2.9.2 The board abolished the committee as the newly elected deputies can help with the tasks.
2.9.3 The PROG1-sitting Committee has scheduled a meeting next week.
2.9.4 The financial accountants are skeptical of the proposal. DISK does not own the corps premises Foo Bar, which means that DSV must approve the installation first.

3.1 Foo Bar has been improved with new curtains, an AC for the beer room and a new agreement with Tomp which will mean new coolers for the drinks. What will be done with the old coolers has not yet been decided.
3.2 The Närs-day is a new event that the Business Section will arrange on 12/10. Everyone on the board can help spread the word.
3.3 A share point to gather documentation about the nice sitting has been set up.
3.4 The deadline for the sections to set preliminary budgets is the end of October.

4.1 Fire training in DSV’s premises has been delayed due to corona. The board discussed requirements for event managers to have fire training, who should attend the next training session and whether DSV can cover the costs.
4.2 Discussion about introducing a basic education was held. It is to educate members to be responsible for activities in Foo Bar where they do not serve alcohol. An event & education committee to continue the work was formed.
4.3 The board further discussed responsibility levels for activities in Foo Bar. The work will continue within the event & education committee.
4.4 The board discussed the section representatives and how the communication between them work and how it can be improved.

5.1 The event manager must decide when the next cleaning day will take place and inform the members when the date has been set.
5.2 The activity room is filled with things and should be emptied. The board will convert it into a break room for the staff and move the storage to new cabinets behind the curtain in Foo Bar and to the catacombs.
5.3 The board decided that DISK’s annual meeting will take place on 30/11 at 6 p.m.
5.4 The board decided that a meeting to discuss access levels will be held on 26/10 at 10 am. All board members from all sections are invited.
5.5 New signatories were elected.

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-23

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28

Här kan du hitta det fullständiga protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-09-28

2.9.1 Informationsansvarig har ordnat en kanal där styrelsemedlemmarna kan följa arbetet som förs på workshopen löpande.
2.9.2 Styrelsen avvecklade kommittén då de nyinvalda suppleanterna kan hjälpa till med arbetet.
2.9.3 PROG1-Sittningskommittén har bokat ett möte till nästa vecka.
2.9.4 De ekonomiska revisorerna är skeptiska till förslaget. DISK äger inte kårlokalen Foo Bar vilket innebär att DSV måste godkänna installationen först.

3.1 Foo Bar har förbättrats med nya gardiner, en AC till ölrummet och ett nytt avtal med Tomp som kommer innebära nya dryckeskyllar. Vad som kommer göras av de gamla kylarna är ej bestämt än.
3.2 Närsdagen är ett nytt evenemang som Näringslivsssektionen kommer annordna 12/10. Alla i styrelsen kan hjälpa till med att sprida ordet.
3.3 En sharepoint för att samla dokumentation kring finsittningar har upprättats.
3.4 Deadlinen för sektionerna att sätta preliminära budgetar är sista oktober.

4.1 Brandutbildningar i DSVs lokaler har blivit släpande pga. corona. Styrelsen diskuterade kring krav på att evenemangsansvariga ska ha brandutbildning, vilka som ska gå på nästa utbildningstillfälle och om DSV kan täcka kostnaderna.
4.2 Diskussion kring att införa en basutbildning fördes. Den ska vara till för att utbilda medlemmar att vara ansvariga för aktiviteter i Foo Bar som inte har alkoholservering. En event- & utbildningskommitté för att fortsätta arbetet bildades.
4.3 Styrelsen diskuterade vidare ansvarsnivåer för aktiviteter i Foo Bar. Arbetet kommer fortsätta inom event- & utbildningskommittén.
4.4 Styrelsen diskuterade sektionsrepresentanterna och hur kommmunikationen emellan dem fungerar och kan förbättras.

5.1 Eventansvarig ska bestämma när nästa städdag ska ske och informera om när datumet är satt.
5.2 Aktivrummet är fyllt med saker och bör tömmas. Styrelsen ska göra om det till ett vilorum för personalen och flytta förvaringen till nya skåp bakom skynket i Foo Bar samt katakomberna.
5.3 Styrelsen bestämde att DISKs årsmöte ska äga rum 30/11 kl 18.
5.4 Styrelsen beslutade sig över att ett möte där accessnivåer ska diskutera kommer hållas 26/10 kl 10. Alla styrelsemedlemmar från alla sektioner är inbjudna.
5.5 Nya firmatecknare valdes in.