Ekonomiskt Föreningsmöte 2024

Ekonomiskt Föreningsmöte 2024

DISKs Styrelse kallar till EKMEK .

DISKs styrelse kallar härmed till ekonomiskt årsmöte den 13e mars 2024, kl. 18:00 i Lilla hörsalen på plan 2 i Nodhuset i Kista. Medlemmar i studentkåren DISK har rätt att delta på mötet. Det kommer bjudas på fika och kaffe, dessutom får alla som deltar på mötet mat i puben efter. För frågor & kontakt, mejla styrelsen@disk.su.se

Föredragningslistan finner ni här:.

Handlingarna till mötet kommer att publiceras senast den 6e mars 2024.

The board of DISK hereby summon to EKMEK.

The board of the student union DISK hereby call to the economic annual meeting on March the 13th 2024, 18:00 in Lilla Hörsalen at the second floor of Nodhuset in Kista. All members of the student union DISK have the right to attend. Fika and coffee will be available during the meeting and everyone who attends will also recive food in the pub afterwards. Questions & contact can be done to styrelsen@disk.su.se

The meeting agenda is here.

Documents for the meeting will be published at the latest the 6th of March 2024.

Extrainsatt årsmöte #2 / Extra annual meeting #2

Extrainsatt årsmöte #2 / Extra annual meeting #2

ENGLISH BELOW

DISK Styrelsen 2023 kallar till extrainsatt årsmöte den 13e september klockan 18:00 i lilla hörsalen. Fika kommer att serveras och matbiljetter som kan användas i puben kommer att delas ut till deltagarna.

På detta möte så kommer vi fyllnads välja ordförande, vice ordförande, kassör, vice-kassör, informationsansvarig samt studerande skyddsombud.

Föredragningslistan och handlingar finns på följande länk: Handlingar årsmöte 13e september 2023

[English]
The board of Student Union DISK summons to an extra annual meeting the 13th of september at 18:00 in lilla hörsalen. Fika will be served and attendants of the meeting will receive a food-ticket to use in the pub.

During this meeting we will filling the positions of president, vice president, treasurer, vice treasurer, communications manager and study safety agent.

The agenda and meeting documents for the meeting can be found (in Swedish) through the following link: Handlingar årsmöte 13e september 2023

Ekonomiskt Föreningsmöte 2023

Ekonomiskt Föreningsmöte 2023

DISKs styrelse kallar härmed till ekonomiskt årsmöte den 22 mars 2023, kl. 18:00 i Lilla hörsalen på plan 2 i Nodhuset i Kista. Medlemmar i studentkåren DISK har rätt att delta på mötet. Fika och kaffe kommer att serveras. För frågor & kontakt, mejla styrelsen@disk.su.se

Föredragningslistan hittas via länken: Föredragningslista Ekonomiskt Föreningsmöte 2023-03-22.pdf

Handlingarna till mötet hittar ni här: Handlingar

[ENGLISH]

The board of the student union DISK hereby summon to the economic annual meeting on march the 22nd 2023, 18:00 in Lilla Hörsalen at the second floor of Nodhuset in Kista. All members of the student union DISK have the right to attend. Fika and coffee will be served at the meeting. Questions & contact can be done through styrelsen@disk.su.se.

The meeting agenda can be found (in Swedish) through this link: Föredragningslista Ekonomiskt Föreningsmöte 2023-03-22.pdf

Documents for the meeting can be found (in Swedish) here: Handlingar

Protocol from board meeting 2022-12-15

Protocol from board meeting 2022-12-15

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary.

Styrelsemöte 2022-12-15

3.1 Everyone on the incoming board must have access to new email inboxes and should therefore fill out a form on DISK’s website as soon as possible.
3.2 The Presidium has had a meeting with the inspector and administrative boss at DSV to discuss DISK’s financial situation.
3.3 The board went through and gave feedback on a survey Kista Science City has produced regarding Kista as a location and study environment.
3.4 Marskalksämbetet has given the board a document on medal awarding and urges the board to issue more medals than they currently do.
3.5 Too much food is being bought in, which often leads to things having to be thrown away. The board discussed how to adapt the everyday operation better to throw away less or when to clean out pantry and fridge in Foo Bar.

4.1 The board discussed digital presence at board meetings and how to make them as accessible as possible without board members choosing to only participate digitally.
4.2 The board considered that the lunches in Foo should continue to be served in the coming semester. In order for that work to continue, a new committee was elected.

5.1 The point was postponed.
5.2 The point was postponed.
5.3 The board elected Sofia Lundqvist as café manager for the business year 2023.
5.4 The business section’s statute amendment was approved.
5.5 The board decided to raise DISK’s employees’ salary by 5%.

6.1 The Board discussed that decision points posted shortly before the meeting date led to more discussion than decision. This is something that should be avoided and worked on during the next year.
6.2 The board discussed that a clarification of what constitutes a policy, working document, internal control document, etc. is required. it leads to unnecessary confusion in the current situation.

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-15

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-15

Här kan du hitta protokollet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-12-15

3.1 Alla i tillträdande styrelsen ska få tillgång till nya mailinkorgar och bör därför fylla i ett formulär på DISKs hemsida så fort som möjligt. 
3.2 Presidiet har haft möte med inspektor och administrativ chef på DSV för att diskutera DISKs ekonomiska situation. 
3.3 Styrelsen gick igenom och gav återkoppling på en undersökning Kista Science City har tagit fram gällande Kista som plats och studieomgivning. 
3.4 Marskalksämbetet har givit styrelsen ett dokument om medaljutdelning och uppmanar styrelsen till att ge ut fler medaljer än de gör i dagsläget. 
3.5 Det köps in för mycket mat vilket ofta leder till att saker behöver slängas. Styrelsen diskuterade hur man kan anpassa den vardagliga verksamheten bättre för att slänga mindre eller när man bör rensa ut skafferiet och kylskåpet i Foo Bar.   

4.1 Styrelsen diskuterade digital närvaro på styrelsemöten och hur man kan göra de så tillgängliga som möjligt utan att styrelsemedlemmar väljer att endast delta digitalt.
4.2 Styrelsen ansåg att luncherna i Foo ska fortsätta att serveras kommande termin. För att det arbetet ska kunna pågå valdes en ny kommitté in.

5.1 Punkten bordlades.
5.2 Punkten bordlades.
5.3 Styrelsen valde Sofia Lundqvist till caféansvarig för verksamhetsåret 2023.
5.4 Näringslivssektionens stadgeändring godkändes.
5.5 Styrelsen beslutade för att höja DISKs anställdas lön med 5%.

6.1 Styrelsen diskuterade att beslutspunkter som lades ut kort innan mötesdatumet ledde till mer diskussion än beslut. Detta är något som bör undvikas och arbetas med under nästa verksamhetsår.
6.2 Styrelsen diskuterade att det krävs ett förtydligande över vad som är en policy, arbetsdokument eller internt styrdokument med mera. I dagsläget leder det till onödig förvirring.