Nyhet

Kallelse extra årsmöte

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till Extra årsmöte 

Onsdagen den 10 oktober Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen 

På mötet ska bokslut och ekonomisk revisionsberättelse för 2017 redovisas. Mötet kommer även ta upp tre stadgepropositioner. 

 

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade! 

 

Välkommen, 

DISK-styrelsen 

 

Föredragningslista 

 1. Formalia
  1. Mötets öppnande 
  2. Val av mötessekreterare  
  3. Val av mötesordförande  
  4. Val av justerare tillika rösträknare  
  5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande  
  6. Justering av röstlängd 
  7. Eventuella adjungeringar  
  8. Fastställande av föredragningslista 
 1. Propositioner
  1. Stadgeändring #1, 2.2 Fullvärdigt medlemskap. Se Bilaga 1 
  2. Stadgeändring #2, 2.3 Reducerat medlemskap. Se Bilaga 2 
  3. Stadgeändring #3, 7.3 Tidpunkt för årsmöten. Se Bilaga 3 
 1. Motioner
 2. Dechargeärenden
  1. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 
  2. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
  4. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år 
 1. Entledigande av styrelsemedlemmar
  1. Information om entledigande av styrelsemedlemmar samt fyllnadsval 
 1. Mötets avslutande

 

Handlingarna till mötet hittar du HÄR.