Här kan du se det fullständiga protokollet från det senaste styrelsemötet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-09-08.pdf

3.1 Alla i DISK-styrelsen förväntas jobba DISKs julbord 2/12
3.2 DISKord (DISKs egna Discord-server) bör användas mera för att marknadsföra och skapa evenemang.
3.3 Projektansvarig & Projektkordinator för systemvetardagen närvarade på mötet för att ge en lägesuppdatering kring systemvetardagen.
3.4 DISK-styrelsen ska med start 14/9 och därefter varannan vecka efter det hålla i workshops där man kan arbeta tillsammans med styrelsearbete utanför mötena.
3.5 Valberedningen är snart klara med intervjuerna inför årsmötet.

4.1 Informationsansvarig föreslog att styrelsen skulle förbereda en valkampanj inför nästa läsår. Punkten ska arbetas med på kommande workshops.
4.2 Sektionsrepresentanten för Särimners Kultingar läste upp ett brev om sektionssytrelsens åsikter kring accesskommittén beslut. Styrelsen förde en diskussion kring problemen som uppstått och lösningar på dem. Samuel Green Cheadle valdes till ny sammankallande för kommittén.
4.3 Uppföljning av kommittéarbetet för PROG1-sittningen.
4.4 Uppföljning av arbetet för tröjbeställningarna.
4.5 Styrelsen diskuterade förslag på rutiner för att vattna blommorna i Foo Bar.
4.6 Styrelsen diskuterade arbetsuppgifter inom styrelserollerna och beslutade att börja arbeta på ett dokument för rollbeskrivningar på kommande workshops. En ”check-in” punkt lades även till på föredragningslistan för nästa styrelsemöte.
4.7 Fredagen 9/9 ska styrelsen ha en station i humlegården för insparkens avslut och vilka som skulle hålla i den diskuterades.
4.8 Det påpekades att policydokument för flera sektioner gällande ”nolle-frid” bör ses över för att undvika kryphål. Arbetet kommer forsättas på kommande workshops.
4.9 Styrelsen diskuterade ifall de hade några propositioner att föredra på årsmötet 21/9.

5.1 Styrelsen beslutade att inte köpa in Jira licenser till diverse verksamheter inom DISK.
5.2 Styrelsen beslutade att beställa in samt montera en projektor till Foo Bar givet de ekonomiska revisorernas godkännande.