Protocol from Extra Annual Meeting with Elections 2022-09-21

Protocol from Extra Annual Meeting with Elections 2022-09-21

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary:

Protokoll Extrainsatt Årsmöte 2022-09-21.pdf

5.1 Martin Berggren was elected chairman.
5.2 Yrsa Linder was elected vice chairman.
5.3 Jacob Ehrhardt was elected treasurer.

6.1 The board informed that they had decided per capsulam to grant the leave of the following board members from their posts:

  • Ronja Tägtström
  • Martin Hansson
  • Linnea Runsten Fredriksson
  • Fredrica Dufvenheim
  • Elsa Wahlstein
Protocol from Extra Annual Meeting with Elections 2022-09-21

Protocol from board meeting 2022-09-08

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary.

Styrelsemöte 2022-09-08.pdf

3.1 Everyone on the DISK board is expected to work at DISK’s Christmas party on 2/12.
3.2 DISKord (DISK’s own Discord server) should be used more for the creation and marketing of events.
3.3 Project Manager & Project Coordinator for the System Knowledge day attended the meeting to give a status update regarding the day.
3.4 The DISK board shall, starting on 14/9 and every two weeks after that, hold workshops where you can work on board related assignments together outside of the meetings.
3.5 The election committee will soon be done with the interviews before the annual meeting.

4.1 The information functionary suggested that the board should prepare an election campaign for the next school year. This is to be worked on in future workshops.
4.2 The section representative for Särimners Kultingar read out a letter about the section’s opinion regarding the access committee’s decision. The board held a discussion about the problems that arose and some solutions to them. Samuel Green Cheadle was elected the new convener of the committee.
4.3 Follow-up of the committee work for the PROG1 session.
4.4 Follow-up of the work for the shirt orders.
4.5 The board discussed proposals for routines for watering the flowers in Foo Bar.
4.6 The board discussed which tasks that were expected of the different board roles and decided to start working on a document for role descriptions at future workshops. A “check-in” item was also added to the agenda for the next board meeting.
4.7 On Friday 9/9, the board will have a station in Humlegården for the end of the kick-in and who would take care of it was discussed.
4.8 It was pointed out that many of the sections’ policy documents regarding ‘initiation peace’ should be revised to avoid loopholes. The work will be continued during future workshops.
4.9 The board discussed whether they had any proposals to present at the annual meeting on 9/21.

5.1 The board decided not to purchase Jira licenses for various operations within DISK.
5.2 The board decided to order and install a projector for Foo Bar, given the financial auditors’ approval.

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte med Val 2022-09-21

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte med Val 2022-09-21

Här finner du protokollet samt en sammanfattning:

Extrainsatt Årsmöte med Val 2022-09-21

5.1 Martin Berggren valdes till ordförande.
5.2 Yrsa Linder valdes till vice ordförande.
5.3 Jacob Ehrhardt valdes till kassör.

6.1 Styrelsen informerade om att de hade beslutat per capsulam att bevilja samtliga styrelsemedlemmar från sina poster:

  • Ronja Tägtström
  • Martin Hansson
  • Linnea Runsten Fredriksson
  • Fredrica Dufvenheim
  • Elsa Wahlstein
Protokoll från Extrainsatt Årsmöte med Val 2022-09-21

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-08

Här kan du se det fullständiga protokollet från det senaste styrelsemötet samt en sammanfattning:

Styrelsemöte 2022-09-08.pdf

3.1 Alla i DISK-styrelsen förväntas jobba DISKs julbord 2/12
3.2 DISKord (DISKs egna Discord-server) bör användas mera för att marknadsföra och skapa evenemang.
3.3 Projektansvarig & Projektkordinator för systemvetardagen närvarade på mötet för att ge en lägesuppdatering kring systemvetardagen.
3.4 DISK-styrelsen ska med start 14/9 och därefter varannan vecka efter det hålla i workshops där man kan arbeta tillsammans med styrelsearbete utanför mötena.
3.5 Valberedningen är snart klara med intervjuerna inför årsmötet.

4.1 Informationsansvarig föreslog att styrelsen skulle förbereda en valkampanj inför nästa läsår. Punkten ska arbetas med på kommande workshops.
4.2 Sektionsrepresentanten för Särimners Kultingar läste upp ett brev om sektionssytrelsens åsikter kring accesskommittén beslut. Styrelsen förde en diskussion kring problemen som uppstått och lösningar på dem. Samuel Green Cheadle valdes till ny sammankallande för kommittén.
4.3 Uppföljning av kommittéarbetet för PROG1-sittningen.
4.4 Uppföljning av arbetet för tröjbeställningarna.
4.5 Styrelsen diskuterade förslag på rutiner för att vattna blommorna i Foo Bar.
4.6 Styrelsen diskuterade arbetsuppgifter inom styrelserollerna och beslutade att börja arbeta på ett dokument för rollbeskrivningar på kommande workshops. En ”check-in” punkt lades även till på föredragningslistan för nästa styrelsemöte.
4.7 Fredagen 9/9 ska styrelsen ha en station i humlegården för insparkens avslut och vilka som skulle hålla i den diskuterades.
4.8 Det påpekades att policydokument för flera sektioner gällande ”nolle-frid” bör ses över för att undvika kryphål. Arbetet kommer forsättas på kommande workshops.
4.9 Styrelsen diskuterade ifall de hade några propositioner att föredra på årsmötet 21/9.

5.1 Styrelsen beslutade att inte köpa in Jira licenser till diverse verksamheter inom DISK.
5.2 Styrelsen beslutade att beställa in samt montera en projektor till Foo Bar givet de ekonomiska revisorernas godkännande.

Sök till Suppleant i styrelsen för resterande 2022

Är du intresserad av att sitta som Suppleant för Studentkåren DISK under höstterminen 2022?

Valberedningen söker nu en kandidat som vill kliva upp på denna lärorika post under resterande verksamhetsår. Fyll i formuläret nedan åt dig själv eller den du vill nominera (OBS! Kolla läget med personen du vill nominera först!). Valberedningen kommer sedan kontakta alla som är intresserade av posten inför det extrainsatta årsmötet (som väntas äga rum i början av höstterminen). Alla namn som inte blir aktuella i valberedningens förslag kommer hållas anonyma och det kommer fortfarande gå bra att kandidera själv under mötet.

Vad får man göra som Suppleant?
Som en suppleant får man delta i styrelsemötena och erbjuda administrativt och operativt stöd till resten av styrelsen genom att avlasta de som har mycket att göra. Dessutom blir man en representant för DISK på alla interna och externa evenemang!

Varför ska man söka Suppleant?
Om man uppskattar vad DISK gör för DSVs studenter och vill vara delaktig i det, lära sig mer om DISK som organisation och spela en stöttande roll i arbetet (utan att ha för mycket ansvar), så är detta en perfekt post! Det är också en utmärkt inkörsport om du är intresserad av att sitta ett år till.

Skicka in din ansökan senast 28/8 via formuläret

Vid ytterligare frågor: mejla val@disk.su.se

Mvh,
DISKs valberedning

Sök till Kassör i styrelsen för resterande 2022

Är du intresserad av att sitta som Kassör för Studentkåren DISK under höstterminen 2022? Valberedningen söker nu en grym kandidat som kan förvalta kårens ekonomi under resterande verksamhetsår.

Fyll i formuläret nedan åt dig själv eller den du vill nominera (OBS! Kolla läget med personen du vill nominera först!). Valberedningen kommer sedan kontakta alla som är intresserade av posten inför det extrainsatta årsmötet (som väntas äga rum i början av höstterminen). Alla namn som inte blir aktuella i valberedningens förslag kommer hållas anonyma och det kommer fortfarande gå bra att kandidera själv under mötet.

Vad får man göra som Kassör?
Det är Kassören som har huvudansvaret för att ha koll på DISKs ekonomi. Det innefattar bokföring, betalning av fakturor och budget. Som Kassör kommer du dessutom få chansen att samarbeta med alla våra sektioner, samt DISKs kåradminstratör och kaféansvarig.

Varför ska man söka Kassör?
Det är en roll som kräver en hel del tid, däremot är det en väldigt givande roll som känns meningsfull. Skulle du vara en person som tycker om att engagera dig, vara delaktig av en stor del av vad DISK gör och även lära dig massor om hur en studentkår fungerar bakom kulisserna, är kassör-rollen något för just dig.

Skicka in din ansökan senast 28/8 via formuläret

Vid ytterligare frågor: mejla val@disk.su.se

Mvh,
DISKs valberedning

Sök till Ordförande i styrelsen för resterande 2022

Är du intresserad av att sitta som Ordförande för Studentkåren DISK under höstterminen 2022? 

Valberedningen söker nu en kandidat som vill kliva upp på denna ärofyllda post under resterande verksamhetsår. Fyll i formuläret nedan åt dig själv eller den du vill nominera (OBS! Kolla läget med personen du vill nominera först!). Valberedningen kommer sedan kontakta alla som är intresserade av posten inför det extrainsatta årsmötet (som väntas äga rum i början av höstterminen). Alla namn som inte blir aktuella i valberedningens förslag kommer hållas anonyma och det kommer fortfarande gå bra att kandidera själv under mötet.

Vad får man göra som Ordförande?
Som Ordförande är du ytterst ansvarig för att verksamheten flyter på. Det är en roll där du harett strategiskt ansvar och är representant för studentkåren ut mot andra organisationer på SU, såsom DSV och andra studentföreningar. Du håller även i styrelsemöten och ser till att din styrelse mår bra och har en balanserad arbetsbörda under verksamhetsårets gång.

Varför ska man söka Ordförande?
För att man vill kunna påverka studietiden för det bättre och få gedigen erfarenhet inom projekt- och arbetsledning på köpet. Dessutom får man ett brett kontaktnät inför arbetslivet och inom DISK. Sist men inte minst, för att det är extremt roligt och för att man får umgås med väldigt många kompetenta och fantastiska människor.

Skicka in din ansökan senast 28/8 via formuläret!

Vid ytterligare frågor: mejla val@disk.su.se

Mvh,
DISKs valberedning

Ledigförklaring av Styrelseposter

I enhetlighet med DISK:s stadga, ledigförklarar Valberedningen 2022 posterna: Ordförande, Kassör och Andre Suppleant 2022.

Valberedningen 2022 ledigförklarar härmed posten som Ordförande 2022 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga.

Valberedningen 2022 ledigförklarar härmed posten som Kassör 2022 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga.

Valberedningen 2022 ledigförklarar härmed posten som Andre Suppleant 2022 och därmed öppnas det upp för möjligheten att kandidera till posten i fråga.

Läs mer om posterna, hur du kandiderar och nominerar i kommande inlägg!

Protocol from Extra Annual Meeting with Elections 2022-09-21

Protocol from Extra Annual Meeting

Here you can find the full protocol (in Swedish) as well as a translated summary:

Protokoll Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18.pdf

2.1 Sporten wanted to apply for a membership in SAIF, but the application was postponed until the next annual meeting
2.2 The proposition to revise DISK’s emblem was approved in its second draft.

2.3 The proposition to overrule proposition 4: ”upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK” from the annual meeting 1/12 – 2021 was accepted
2.4 The proposition to establish a fund saving for Studentkåren DISK (this time without a specified bank for the savings) was accepted

4.1.1.1 Marskalksämbetet’s activity plan was approved
4.1.1.2 Insparken’s activity plan was approved
4.1.1.3 Klubbmästeriet’s activity plan was approved
4.1.1.4 Musikaliska och Estetiska Sektionen’s activity plan was approved
4.1.1.5 Sport Sektionen’s activity plan was approved with an editorial change
4.1.1.6 Särimners Kultingar’s activity plan was approved
4.1.1.7 Näringslivssektionen’s activity plan was approved

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte med Val 2022-09-21

Protokoll från Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18

Här finner du protokollet i sin helhet samt en sammanfattning:

Protokoll Extrainsatt Årsmöte 2022-05-18.pdf

2.1 Propositionen om att DISK skulle ansöka om medlemskap i SAIF bordlades
2.2 Propositionen om stadgeändringen gällande revideringen av DISKs emblem biföll i sin andra dragning
2.3 Propositionen om att avslå proposition 4: ”upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK” från årsmötet med val 2021 biföll
2.4 Propositionen om upprätta ett fondsparande för Studentkåren DISK (denna gång utan specifiserad bank för fondsparandet) biföll

4.1.1.1 Marskalksämbetets verksamhetsplan godtogs
4.1.1.2 Insparkens verksamhetsplan godtogs
4.1.1.3 Klubbmästeriets verksamhetsplan godtogs
4.1.1.4 Musikaliska och Estetiska Sektionens verksamhetsplan godtogs
4.1.1.5 Sportens verksamhetsplan godtogs med en redaktionell ändring
4.1.1.6 Särimners Kultingars verksamhetsplan godtogs
4.1.1.7 Näringslivssektionens verksamhetsplan godtogs