Slutgiltiga möteshandlingar till valmötet 6/12 – 17

Här är de slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 6 december.

Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna här. Ytterligare kompletterande bilagor går att finna här.

Valmöte

Onsdagen den 6 december 2017

Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2018 och dechargeärenden från verksamhetsåret 2016 hanteras

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Uppdaterad föredragninglista:

1. Formalia

a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista

2. Entledigande av styrelsemedlemmar

aInformation om entledigande av styrelsemedlemmar samt fyllnadsval

3. Propositioner

a. Proposition om ändring i preliminär budget
b. Ändring gällande ordförandemedalj samt förtydling
c. Hantering av vandringsmedaljer
d. Införande av medaljband som representerar antal år i styrelsen

4. Motioner

a. Motion om att sektionen Snigel ska läggas in som en undersektion till Sporten
b. Näringslivssektionens budgetmotion

5. Dechargeärenden

a. Godkännande av ekonomisk berättelse från föregående år
b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
c. 
Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
d. 
Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

6. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
b. 
Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
c. 
Val av kassör för nästa verksamhetsår
d. 
Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
e. 
Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
f. 
Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
g. 
Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
h. 
Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
i. 
Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
j. 
Val eller ratificering av inspektor

7. Under mötet väckta frågor

8. Mötets avslutande

 

 

Posted in First page.