Kallelse till valmöte 7/12-16 kl 18.00 i Lilla hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Valmöte
Onsdagen den 7 december 2016 Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2017

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23 november. Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast 30 november.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

1. Formalia

a. Mötets öppnande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av mötesordförande

d. Val av justerare tillika rösträknare

e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

f. Justering av röstlängd

g. Eventuella adjungeringar

h. Fastställande av föredragningslista

2. Entledigande av styrelsemedlemmar och sakrevisorssuppleant

3. Propositioner

4. Motioner

5. Dechargeärenden

a. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år

b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

c. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år

d. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

e. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

6. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

c. Val av kassör för nästa verksamhetsår

d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår

g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår

h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

j. Val eller ratificering av inspektor

k. Fyllnadsval av sakrevisorssuppleant för pågående verksamhetsår

7. Under mötet väckta frågor

8. Mötets avslutande

Posted in First page.