Kallelse till valmöte 6/12-17 kl.18.00 i Lilla Hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Valmöte

Onsdagen den 6 december 2017 Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2018

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22 november. Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast 29 november.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

  1. Formalia

a. Mötets öppnande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av mötesordförande

d. Val av justerare tillika rösträknare

e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

f. Justering av röstlängd

g. Eventuella adjungeringar

h. Fastställande av föredragningslista

2. Propositioner

3. Motioner

4. Dechargeärenden

a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

b. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

5. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

c. Val av kassör för nästa verksamhetsår

d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår

g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår

h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

j. Val eller ratificering av inspektor

6. Under mötet väckta frågor

7. Mötets avslutande

 

 

Kallelsen redigerades 16/11-17 på grund av ett fel med formatet av dagordningen.

Posted in First page.