Kallelse till extrainsatt årsmöte

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Extrainsatt årsmöte
Onsdagen den 21 oktober 2015
Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
Syftet med mötet är att fyllnadsvälja DISKs Valberedning

Kom ihåg att med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Föredragningslista:
1. Formalia
     a. Mötets öppnande
     b. Val av mötessekreterare
     c. Val av mötesordförande
     d. Val av justerare tilllika rösträknare
     e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
     f. Justering av röstlängd
     g. Eventuella adjungeringar
     h. Fastställande av föredragninglista

2. Entledigande av ledamöter av valberedningen
3. Val av valberedning
4. Meddelande om fyllnadsval till styrelsen
5. Mötets avslutande

Föredragningslistan och medföljande handlingar går att hämta i sin helhet här.

Posted in First page.