Kallelse ekonomiskt årsmöte 28/2 -18

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Ekonomiskt årsmöte

Onsdagen den 28:e februari 2018

Tid: 18:00 Plats: Lilla Hörsalen

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14:e februari.

Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast den 21:a februari.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

 1. Formalia
 2. Mötets öppnande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Justering av röstlängd
 8. Eventuella adjungeringar
 9. Fastställande av föredragningslista
 10. Propositioner
 11. Motioner
 12. Dechargeärenden
 13. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
 14. Godkännande av ekonomisk berättelse för 2016
 15. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
 16. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
 17. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
 18. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
 19. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
 20. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
 21. Fastställande av verksamhetsårets budget
 22. Valärenden
 23. Val av Vice-kassör
 24. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
 25. Under mötet väckta frågor
 26. Mötets avslutande
Posted in First page.