Dynamics Accelerate

 

Är du nyexaminerad inom exempelvis affärssystem eller IT eller har du några års erfarenhet av att arbeta med affärssystem, logistik eller CRM och vill vidga dina kunskaper? Vill du få möjligheten till en utvecklande karriär inriktad mot affärssystem och delta i spännande konsultuppdrag samtidigt som du utbildas i konsultmässighet och affärsutveckling? Då ska du söka till Dynamics Accelerate!

Dynamics på Acando arbetar idag med spännande och intressanta uppdrag hos kända varumärken, som gör sin resa mot den digitala marknaden.

Du får en specialiserad inriktning mot just Microsoft Dynamics 365, och även möjlighet att certifiera dig inom flera områden. Tack vare utbildningarnas kvalitet och spetsinriktning ges mycket goda möjligheter att göra kometkarriär inom just Dynamics 365 på Acando.

Följ länk för mer information om hur du ansöker:
https://goo.gl/JU7wrE

 

 

Slutgiltiga möteshandlingar till valmötet 6/12 – 17

Här är de slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 6 december.

Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna här. Ytterligare kompletterande bilagor går att finna här.

Valmöte

Onsdagen den 6 december 2017

Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2018 och dechargeärenden från verksamhetsåret 2016 hanteras

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Uppdaterad föredragninglista:

1. Formalia

a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista

2. Entledigande av styrelsemedlemmar

aInformation om entledigande av styrelsemedlemmar samt fyllnadsval

3. Propositioner

a. Proposition om ändring i preliminär budget
b. Ändring gällande ordförandemedalj samt förtydling
c. Hantering av vandringsmedaljer
d. Införande av medaljband som representerar antal år i styrelsen

4. Motioner

a. Motion om att sektionen Snigel ska läggas in som en undersektion till Sporten
b. Näringslivssektionens budgetmotion

5. Dechargeärenden

a. Godkännande av ekonomisk berättelse från föregående år
b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
c. 
Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
d. 
Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

6. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
b. 
Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
c. 
Val av kassör för nästa verksamhetsår
d. 
Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
e. 
Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
f. 
Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
g. 
Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
h. 
Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
i. 
Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
j. 
Val eller ratificering av inspektor

7. Under mötet väckta frågor

8. Mötets avslutande

 

 

Ex-jobb hos iBiz Solutions

Ska du skriva ex-jobb våren 2018? Vill du vara med och förändra framtiden? Kittlar det att jobba med tekniker i absolut framkant?

Välkommen att söka exjobb hos oss på iBiz Solutions för våren 2018. Dom är ledande i Norden inom digitalisering genom systemintegration och utsedda till Årets Partner 2017 av Microsoft. Skicka CV och personligt brev senast 1 december 2017 till exjobb@ibiz-solutions.se

Kallelse till valmöte 6/12-17 kl.18.00 i Lilla Hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Valmöte

Onsdagen den 6 december 2017 Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2018

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22 november. Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast 29 november.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

  1. Formalia

a. Mötets öppnande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av mötesordförande

d. Val av justerare tillika rösträknare

e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

f. Justering av röstlängd

g. Eventuella adjungeringar

h. Fastställande av föredragningslista

2. Propositioner

3. Motioner

4. Dechargeärenden

a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

b. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

5. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

c. Val av kassör för nästa verksamhetsår

d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår

g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår

h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

j. Val eller ratificering av inspektor

6. Under mötet väckta frågor

7. Mötets avslutande

 

 

Kallelsen redigerades 16/11-17 på grund av ett fel med formatet av dagordningen.