Testintervju och föreläsning med Bravura

Karl August från Bravura berättar om hur du gör bäst ifrån dig i en jobbintervju. Du får även chansen att pröva en riktig jobbintervju med en rekryterare. En perfekt förberedelse för ditt framtida jobbsökande. Är du intresserad av jobb inom exempelvis systemutveckling, testning eller IT-projektledning är detta en möjlighet för dig.

Anmälningslänk: https://goo.gl/forms/gIn9CZHnnys2XUF02
Tid: 27 februari 17.00
Plats föreläsning: L70
Plats testintervju: Bravura, Hornsbruksgatan 28, Stockholm

Kallelse till Ekonomiskt årsmöte 22/2 – 17 kl.18 i Lilla Hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:
Ekonomiskt årsmöte
Onsdagen den 22:a februari 2017
Tid: 18:00 Plats: Lilla Hörsalen
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 8:e februari.
Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast den 15:e februari.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!
Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning
1. Formalia
a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justrerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justrering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista
2. Propositioner
3. Motioner
4. Decharegeärenden
a. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
b. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
c. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
e. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
f. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
g. Fastställande av verksamhetsårets budget
h. Fastställande av budget för nuvarande verksamhetsår
5. Valärenden
a. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
6. Under mötet väckta frågor
7. Mötets avslutande

slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 7/12-16

Här är de slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 7 december.
Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna i sin helhet här..

Valmöte
Onsdagen den 7 december 2016
Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2017 och dechargeärenden från verksamhetsåret 2015 hanteras

 

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,
DISK-styrelsen

Uppdaterad föredragninglista:

 1. Formalia
  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av justerare tillika rösträknare
  5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
  6. Justering av röstlängd
  7. Eventuella adjungeringar
  8. Fastställande av föredragningslista

 

 1. Entledigande av styrelsemedlemmar och sakrevisorsuppleant
 1. Information om entledigande av styrelsemedlemmar och sakrevisorssuppleant samt fyllnadsval

 

 1. Propositioner

 

 1. Motioner
  1. Nedläggning av sektionen ”Snigel” enl. DISKs stadga kap. 11.2 § 1.

 

 1. Dechargeärenden
  1. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
  2. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
  4. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
  5. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

 

 1. Valärenden
  1. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
  2. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
  3. Val av kassör för nästa verksamhetsår
  4. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
  5. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
  6. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
  7. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
  8. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
  9. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
  10. Val eller ratificering av inspektor
  11. Fyllnadsval av sakrevisorssuppleant för pågående verksamhetsår

 

 1. Under mötet väckta frågor

 

 1. Mötets avslutande

Kallelse till valmöte 7/12-16 kl 18.00 i Lilla hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Valmöte
Onsdagen den 7 december 2016 Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2017

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23 november. Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast 30 november.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

1. Formalia

a. Mötets öppnande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av mötesordförande

d. Val av justerare tillika rösträknare

e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

f. Justering av röstlängd

g. Eventuella adjungeringar

h. Fastställande av föredragningslista

2. Entledigande av styrelsemedlemmar och sakrevisorssuppleant

3. Propositioner

4. Motioner

5. Dechargeärenden

a. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år

b. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

c. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år

d. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

e. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

6. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

c. Val av kassör för nästa verksamhetsår

d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår

g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår

h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

j. Val eller ratificering av inspektor

k. Fyllnadsval av sakrevisorssuppleant för pågående verksamhetsår

7. Under mötet väckta frågor

8. Mötets avslutande