Testintervju och föreläsning med Bravura

Karl August från Bravura berättar om hur du gör bäst ifrån dig i en jobbintervju. Du får även chansen att pröva en riktig jobbintervju med en rekryterare. En perfekt förberedelse för ditt framtida jobbsökande. Är du intresserad av jobb inom exempelvis systemutveckling, testning eller IT-projektledning är detta en möjlighet för dig.

Anmälningslänk: https://goo.gl/forms/gIn9CZHnnys2XUF02
Tid: 27 februari 17.00
Plats föreläsning: L70
Plats testintervju: Bravura, Hornsbruksgatan 28, Stockholm

Kallelse till Ekonomiskt årsmöte 22/2 – 17 kl.18 i Lilla Hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:
Ekonomiskt årsmöte
Onsdagen den 22:a februari 2017
Tid: 18:00 Plats: Lilla Hörsalen
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 8:e februari.
Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast den 15:e februari.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!
Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning
1. Formalia
a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justrerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justrering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista
2. Propositioner
3. Motioner
4. Decharegeärenden
a. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
b. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
c. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
e. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
f. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
g. Fastställande av verksamhetsårets budget
h. Fastställande av budget för nuvarande verksamhetsår
5. Valärenden
a. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
6. Under mötet väckta frågor
7. Mötets avslutande