Möteshandlingar valmöte 9/12-15

Här är de slutgiltiga möteshandlingar till valmötet den 9 december.
Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna i sin helhet här.

Valmöte
Onsdagen den 9 december 2015
Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2016 och dechargeärenden från verksamhetsåret 2014 hanteras

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,
DISK-styrelsen

Uppdaterad föredragninglista:

 1. Formalia
  a. Mötets öppnande
  b. Val av mötessekreterare
  c. Val av mötesordförande
  d. Val av justerare tillika rösträknare
  e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
  f. Justering av röstlängd
  g. Eventuella adjungeringar
  h. Fastställande av föredragningslista
 2. Meddelande om entledigande av vice ordförande
 3. Propositioner
  a. Revidering av stadga paragraf 10.5
  b. Ideell revisor
 4. Motioner
 5. Dechargeärenden
  a. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
  b. Ekonomisk revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
  c. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
  d. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
  e. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
  f. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår
 6. Valärenden
  a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
  b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
  c. Val av kassör för nästa verksamhetsår
  d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
  e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
  f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
  g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
  h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
  i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
  j. Val eller ratificering av inspektor
 7. Under mötet väckta frågor
 8. Mötets avslutande

Föredragningslistan och medföljande handlingar går att finna i sin helhet här.

Aktivjulfest

Vi i styrelsen skulle vilja tacka alla våra aktiva medlemmar för det här året. Därför kommer vi den 12e december att anordna en julfest som är gratis för alla sektionsaktiva medlemmar. (Föredetta aktiva betalar 50kr.) Passa på att mingla med människor från de övriga sektionerna!

Dörrarna öppnas 18.00 och kl 19.00 serveras det julbord.

Anmäl dig här senast den 11e: http://goo.gl/forms/shbRJQ0m4k

Ratatosk

I mars varje år firar vi vår födelsedag med årets finaste fest, ratatosk. För att detta ska bli av behöver vi minst 2 drivna studenter som vill vara ansvariga för att arrangera festen. Det är mycket att göra men roligt och meriterande då du får erfarenhet inom projektledning.

Maila styrelsen@disk.su.se senast den 13e december vid intresse.