Kallelse till valmöte 9/12-15 kl 18 i Lilla hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Valmöte
Onsdagen den 9 december 2015
Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
På mötet väljs ny styrelse för verksamhetsåret 2016

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 november.
Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast 2 december.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

1. Formalia
a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista
2. Propositioner
3. Motioner
4. Dechargeärenden
     a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
b. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår
5. Valärenden
     a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
c. Val av kassör för nästa verksamhetsår
d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
j. Val eller ratificering av inspektor
6. Under mötet väckta frågor
7. Mötets avslutande

DISK söker en ny ambassadörsgeneral

Intro
Sedan 2012 så bedriver DISK sin en ambassadörsverksamhet på uppdrag av Institutionen för Data- och Systemvetenskap. Denna verksamhet ser till att vara DSVs ansikte utåt genom att marknadsföra institutionen mot gymnasieelever i Stockholmsregionen. Oftast är våra ambassadörer bland de första universitetsstudenterna många av Stockholms gymnasieelever träffar innan de bestämmer sig för att studera här. Just nu så söker DISK en person som ska vara verksamhetens eldsjäl och yttersta representant, Ambassadörsgeneralen.

Rollbeskrivning
Som ambassadörsgeneral så är du en person som bedriver verksamheten genom att ha kontakt med ambassadörer som ska ut på besök, du har kontakt med skolor och ser till så att alla ambassadörer vet vad de ska göra innan besöken startar. Uppdraget inleds med en kort introduktion och överlämning från tidigare verksamhetsansvariga varpå rekrytering av ambassadörer inleds och kontakt med gymnasieskolor skapas för att boka in uppdrag. Du är ansvarig för schemaläggning och bokning. Uppdraget börjar omgående och håller på till april. Rekrytering sker löpande, för ytterligare frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta mailadressen till vilken ansökan sker, denna finner ni i slutet av detta jobberbjudande.

Uppgifter
Du ska ha kommunikation med gymnasieskolor
Ansvara för schemaläggning och bokning
Rapportera mot DISK styrelsen
Hålla i en utbildning
Ha god kommunikation med ambassadörerna

Du som söker
            Ska vara
Aktiv heltidsstudent på DSV
Ha studerat på DSV i minst ett år
Social
Initiativtagande
Organiserad och strukturerad

            Du kan
Vara aktiv inom DISKs övriga verksamhet

Ansökan sker mot ambassador@disk.su.se